pozadie
Posledná zmena: 03.02.2024

Kurz Špecializované sociálne poradenstvo

Názov modulu:Kombinovaná forma
Miesto realizácie kurzu:Malý Šariš 278
080 01 Prešov
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):485 EUR
Poznámka k cene:Možnosť splátok
Popis akreditácie:Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti o špecializovanom sociálnom poradenstve, bude vedieť empaticky pochopiť a akceptovať osobitosti sociálneho klienta, získa zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru s jednotlivcom ale aj so skupinou. Dokáže akceptovať etické princípy poradenskej praxe a viesť klienta k pozitívnej zmene a hľadaniu nových alternatív pri riešení jeho problémov. Ovláda používanie metód špecializovaného sociálneho poradenstva, využívať poradenské postupy a optimalizovať poradenský proces. Je schopný analyzovať a stanovovať identifikácie problému klienta. je schopný spracovávať neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a klientom, metodicky usmerňovať postupy pri práci s klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu s cieľom prispieť k riešeniu problému vlastnými schopnosťami.
Dátum vydania akreditácie:06.09.2023
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľovou skupinou vzdelávania sú zamestnanci pracujúci v sociálnej oblasti na odboroch sociálnych vecí ÚPSVR, zamestnanci zariadení
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí, neštátnych sociálnych subjektov, občianskych združení so zameraním činnosti v sociálnej oblasti, zamestnanci samospráv ale aj vysokoškolskí učitelia vzdelávajúci budúcich sociálnych pracovníkov v študijnom odbore sociálna práca.
Organizačné údaje o kurze:Kombinovaná forma
Dátum realizácie:29.02.2024
Rozsah kurzu:150 h.
Doplňujúce informácie:www.kolégium.com
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Lucia Kimpanová
Telefón:+421905565624
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Kolégium humanitných a sociálnych vied
Adresa:Malý Šariš 278, 08001 Prešov