pozadie
Posledná zmena: 17.02.2023

Kurz Reštaurovanie starožitného nábytku

Miesto realizácie kurzu:Dolná 37 , 900 51 Zohor
Kurz sa poskytuje: Malacky
Cena kurzu (cena s DPH):1320 EUR (1.100.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Reštaurovanie starožitného nábytku – 120 hod. Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3350/2018/92/1 vydaný : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor celoživotného vzdelávania
Dátum vydania akreditácie:25.09.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu pozná históriu nábytku a historické obdobia. Ovláda klasické staré spôsoby
ošetrovania nábytku. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v práci so starožitným nábytkom.

Metódy
- Výkladové ilustratívne ( foto )
- Dialogické ( rozhovor )
- Technologické pomôcky + nástroje
- Praktické ukážky objektov
- Materiálne prevedenia ( prax )
- Ilustratívne – nákresy a simulácie možných príčin opráv

Učebný plán
- História nábytku
- Štýly a nábytok pre rôzne sociálne skupiny
- Technológie reštaurovania
- Praktické cvičenia
- Kultúrny a ekonomický význam
- odborný výcvik
Organizačné údaje o kurze:Termíny rekvalifikačného kurzu "Reštaurovanie starožitného nábytku" marec, september + možnosť individuálneho prihlásenia . Hlásiť sa môžete mailom alebo telefonicky.
Kurz prebieha vo vlastných priestoroch v sídle spoločnosti
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Vladimír Zálesňák
Telefón:+421905498236
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ZAPA EU s.r.o.
Adresa:Dolná 37, 90051 Zohor
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ZAPA EU s.r.o. poskytujúca služby reštaurovania starožitného nábytku je zároveň vzdelávacou inštitúciou od roku 2013
ponúka :
rekvalifikačný kurz Reštaurovania starožitného nábytku
zastrešený odborným garantom zapísaným v Komore reštaurátorov SR a dlhoročnou praxou v umeleckých reštaurátorských ateliéroch v Prahe a Bratislave pred vznikom vlastného reštaurátorského ateliéru.
Vzdelávacie aktivity:Akreditovaný rekvalifikačný kurz : Reštaurovanie starožitného nábytku kurz je zameraný na teoretickú oblasť poznania historického nábytku a praktické aplikácie reštaurovania a ukážok špeciálnych technológií a povrchových úprav historického nábytku.