pozadie
Posledná zmena: 08.11.2023

Kurz Environmentálny rozvoj - denný kurz

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1600 EUR (1.333.33 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Číslo potvrdenia: 1790/2019/97/1
Dátum vydania akreditácie:26.09.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú získať prehľad o envirolegislatíve aj jej aplikácii v praxi.
Cieľom kurzu je zrozumiteľnou formou účastníkom priblížiť aktuálny legislatívny rámec úpravy posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva, s dôrazom na praktickú aplikáciu jednotlivých právnych noriem.
Účastníci kurzu sa okrem základných pojmov naučia aj to, ako spracovať evidenciu a viesť príslušnú dokumentáciu, ako komunikovať s relevantnými inštitúciami a kontrolnými orgánmi.

Obsahové zameranie programu

Environmentálna legislatíva – 24 hodín

• Právna regulácia životného prostredia (vzduch, voda, pôda) – Základne právne inštitúty. Rozhodovacia činnosť. Právna úprava starostlivosti o zložky životného prostredia.
• Právna regulácia odpadového hospodárstva – Orgány štátnej správy a samosprávy pre odpadové hospodárstvo. Právne predpisy súvisiace odpadom, odpadovým hospodárstvom a s vplyvom odpadu na životné prostredie. Všeobecne záväzné nariadenia. Podporné systémy pre odpadové hospodárstvo. Základné práva a povinnosti držiteľov odpadov.

Odpadové hospodárstvo – 40 hodín

• Odpady, základné pojmy a rozdelenie – Základné definície a pojmy. Druhy odpadu. Katalóg odpadov. Množstvo a zloženie odpadov. Odpady a príroda.
• Spôsoby hospodárenia s odpadmi – Stratégia odpadového hospodárstva. Programy odpadového hospodárstva. Spôsoby zberu a odstraňovania odpadov – zber, zhromažďovanie a doprava odpadov. Spôsoby nakladania s jednotlivými druhmi odpadu, spôsoby ich zneškodňovania a zhodnocovania. Likvidácia. Triedenie. Recyklovanie odpadu.
• Prípadové štúdie, príklady dobrej praxe
• Konzultácie

Spôsob ukončenia

• Záverečná skúška on-line formou.
• Osvedčenie o získanom vzdelaní v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní.

Náš prístup ku vzdelávaniu

• orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe,
• vzdelávanie realizované kvalifikovaným lektorom, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
• sada študijných materiálov,
• konzultácie,
• videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní.
Organizačné údaje o kurze:Rozsah vzdelávacieho programu

• 64 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
• Denná forma realizácie | 8 x 8 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | 8:00 – 14:30.
Dátum realizácie:12.12.2023 Poznámka k termínu realizácie:12.12.2023 - 25.01.2024
Rozsah kurzu:64 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.