pozadie
Posledná zmena: 15.05.2023

Kurz Príprava a riadenie projektov

Názov modulu:A/Príprava projektovej žiadosti a B/Implementácia projektu
Miesto realizácie kurzu:AINova, Prostredná 64, 900 21 Svätý Jur
Kurz sa poskytuje: Pezinok, Košice
Cena kurzu (cena s DPH):500.00 EUR
Poznámka k cene:Cena kurzu je spolu 500 EUR na účastníka, Modul A/ 300,00€ /osobu a Modul B/ 200,00€ /osobu. Cena zahŕňa: prezentáciu (.ppt), príručku projektového riadenia, občerstvenie počas prezenčného kurzu. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Program pozostáva z 2 vzdelávacích modulov, ktoré je možné absolvovať aj samostatne:

Modul A/ Príprava projektového zámeru

1. deň: Programové obdobia 2014-2020 a 2021-2027 – možnosti financovania projektových zámerov – základné informácie o projekte – parametroch projektu – vzťah projekt-program-politika – projektový cyklus a jeho fázy:

2. deň: Analytická fáza prípravy projektu – postavená na analýze potrieb kľúčových hráčov v projekte – problémov, ktoré chceme riešiť – cieľov, ktoré chceme dosiahnuť – výber stratégie ako budeme postupovať a na analýze rizík spojených s projektom.

3. deň: Fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie logického postupu (intervenčná logika) – stanovenie indikátorov postupu -príprava plánu aktivít a rozpočtu

Modul B/ Implementácia a manažment projektu

1. deň: Fáza implementácie projektu – od podpisu zmluvy – realizácia aktivít projektu – monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, príprava monitorovacích správ, zmeny v projekte a kontrola na mieste

2. deň: Fáza hodnotenia výsledkovprojektu – vypracovanie žiadosti o platbu – informovanosť a komunikácia – šírenie a ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu – hodnotenie projektov – partnerské projekty.
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávací program má 36 hod a je rozdelený na dva moduly, ktoré sú organizované samostatne, modul A/ 3-dňové prezenčné školenie (24 hod.) a modul B 2-dňové školenie (12 hod.) realizované online.
Dátum realizácie:29.05.2023 Poznámka k termínu realizácie:Modul A: 29.5. - 31.5. 2023 (Košice)
Modul A: 7.6. - 9.6. 2023 (Sv. Jur)
Modul B: 14.6. - 15.6. 2023 sa bude realizovať online na platforme zoom
Rozsah kurzu:36 h.
Doplňujúce informácie:Je možné dohodnúť školenie uzavretej skupiny záujemcov.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Barbara Kollárová
Telefón:+421(905)742703
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Academia Istropolitana Nova
Adresa:Prostredná 47/a, 900 21 Svätý Jur
Informácie o spoločnosti:AINova sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, najmä vzdelávaniu dospelých. Poslaním inštitúcie je poskytovať konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia presadzuje spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj jej kultúrneho dedičstva.
Vzdelávacie aktivity:Predsedníctvo SR v Rade EÚ Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak Príprava na konkurzy EPSO Príprava a riadenie projektu Strategické plánovanie miestneho rozvoja Valorizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v miestnom rozvoji Manažovanie lokalít Svetového dedičstva UNESCO Správa bytového fondu na Slovensku Jazykové kurzy