pozadie
Posledná zmena: 14.03.2023

Kurz Python developer junior

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1840 EUR (1.533.33 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ovládať moderný programovací jazyk Python, ktorý je ideálnym programovacím jazykom aj pre úplných začiatočníkov a jeho popularita stále rastie, beží na rôznych platformách, je to freeware a tiež open source.

Osnova a program kurzu sú zostavené tak, aby si absolventi kurzu našli uplatnenie na trhu práce v pracovnej pozícii Phyton developer junior ale aj v mnohých iných pozíciách, ktoré vyžadujú ovládanie programovacieho jazyka Phyton na pokročilej úrovni.

Kurz končí praktickým záverečným projektom, ktorým poslucháči potvrdia nadobudnuté vedomosti a znalosti v jazyku Phyton a ktorým sa budú môcť prezentovať aj pri pracovných pohovoroch.

Obsahové zameranie programu:

• Inštalácia Pythonu a PyCharm IDE - inštalácia, tvorba prvých skriptov, spustenie programu
• Jazyk Python - charakteristika, história a jeho využitie, alternatívne vývojové prostredia
• Lexikálna štruktúra Pythonu - komentáre, identifikátory, literály, operátory a separátory,....
• Dátové typy a premenné - booleovský dátový typ, čísla a reťazce, dátový typ None
• Práca s reťazcami - tvorba, základné operácie, formátovanie, reťazcové metódy,....
• Operátory a výrazy - typy operátorov (logické, relačné, aritmetické), priorita a asociativita
• Riadenie toku programu - podmienky, cykly, n-tice, zoznamy, slovníky, množiny
• Funkcie - typy funkcií, tvorba funkcií, anonymné funkcie
• Objektovo orientované programovanie - filozofia a princípy, triedy, objekty, metódy
• Moduly - význam modulov, zabudované moduly, práca s modulmi, tvorba vlast. modulov, dokumentácia
• Súbory a adresáre - zapisovanie, čítanie, príkaz with, práca s CSV súbormi
• Testovanie kudu pomocou modulu Pytest, Unittest
• Verzionovanie zdrojového kódu - GIT, GITHUB, zdieľanie zmien, porovnanie verzií
• Dátumy a čas s knižnicou PyQ - triedy QDate, QTime a QDateTime, univerzálny čas
• Tvorba grafov s knižnicou Matplotlib - tvorba a export grafov, práca s viacerými grafmi
• Práca s Excel súbormi s knižnicou Openpyxl - čítanie, zapisovanie dát, vzorce, obrázky, grafy
• Práca s obrázkami s knižnicou Pillow - manipulácia s obrázkami, export obrázkov, vodoznak
• Tvorba GUI s knižnicou PyQt - princípy, základné komponenty, práca s grafikou
• Tvorba webových požiadaviek s knižnicou requests - GET, POST, HEAD požiadavky, práca s JSON dátami, autentifikácia
• Webové aplikácie s knižnicou Flask - základy webových aplikácií, routing, šablóny
• Balíčky - význam balíčkov, práca s balíčkami, distribúcia kódu
• Praktické príklady, záverečný projekt

Spôsob ukončenia:

• Záverečná skúška on-line formou.
• Praktický projekt.
• Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu:

• orientácia na potreby klienta,
• profesionálna príprava pre potreby praxe,
• vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
• každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 6 mesiacov po skončení kurzu,
• videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 6 mesiacov po skončení kurzu.
Organizačné údaje o kurze:Rozsah vzdelávacieho programu:

• 230 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
• z toho 130 hodín online vyučovanie s lektorom a 100 hodín offline cvičenia, projekty a úlohy.
• Večerná forma realizácie |26 x 5 hodín |vyučovacie dni PO - ŠTV | od 17:00
• Víkendová forma realizácie | 16 x 8 hodín | vyučovacie dni PIA - SO | PIA od 14:00, SO od 8:00
Dátum realizácie:10.04.2023 Poznámka k termínu realizácie:10.04.2023 - 06.07.2023
Rozsah kurzu:230 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.