pozadie
Posledná zmena: 08.09.2022

Kurz Účtovník/účtovníctvo - cez REPAS+ zdarma

Názov modulu:Jednoduché účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Podvojné účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Nám. hrdinov 6
934 01 Levice
Kurz sa poskytuje: Levice
Cena kurzu (cena s DPH):847.20 EUR
Poznámka k cene:V prípade samoplatcu kontaktujte ohľadom ceny kurzu našu spoločnosť. Samoplatca môže absolvovať jednotlivé moduly aj samostatne, nemusí absolvovať komplex 3 modulov súčasne.
Popis akreditácie:Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3715/2021/43/1
Dátum vydania akreditácie:10.06.2021
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Vzdelávací program je určený osobám/aj úplným začiatočníkom/, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky a podvojného účtovníctva. Absolvent kurzov ovláda a dokáže aplikovať platnú legislatívu v zameraní na Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH , postupy účtovania podnikateľov v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva, ako aj platnú legislatívu z oblasti miezd a vedenia personalistiky. Vie identifikovať jednotlivé účtovné prípady, náležitosti dokladov, spracovať účtovné doklady prostredníctvom softvéru s cieľom zostaviť príslušné výkazy počas účtovného obdobia až po zostavenie účtovnej závierky a vyčíslenie základu dane účtovnej jednotky za zdaňovacie obdobie. Vie vypočítať mzdu ručne aj s použitím softvéru a ovláda povinnosti zamestnávateľa pri vedení personalistiky a spracovaní miezd.
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha v moderne vybavených administratívnych priestoroch v centre mesta Levice prezenčnou formou v malých skupinách (max. 4) s dôrazom na individuálny prístup. Každý účastník má k dispozícii vlastný PC, učebné materiály a pomôcky. Učebňa je vybavená dataprojektorom na premietanie prezentácii a ukážky práce v účtovnom programe, tabuľou na spoločné riešenie prípadových štúdií. Zároveň ma každý účastník prístup na vzdelávací portál našej spoločnosti, kde si kedykoľvek okrem sumáru dôležitých informácií k jednotlivým témam môže otestovať aj svoje vedomosti v cvičných testoch z teoretickej časti kurzu.
Dátum realizácie:10.10.2022 Poznámka k termínu realizácie:Termín začiatku je možné po dohode s účastníkmi zmeniť.
Jednoduché účtovníctvo je v rozsahu 55 vyučovacích hodín (7 pracovných dní), nasleduje modul Mzdy a personalistka a v rozsahu 65 vyučovacích hodín(8 pracovných dní) a na záver modul Podvojné účtovníctvo v rozsahu 120 vyučovacích hodín (15pracovných dní).
O voľných miestach v jednotlivých moduloch sa informujte, prosím, u kontaktnej osoby spoločnosti.
Rozsah kurzu:240 h.
Doplňujúce informácie:Kurz je možné absolvovať aj bezplatne cez Operačný program Ľudské zdroje- REPAS+ /v prípade splnenia požadovaných kritérií a schválenia žiadosti o financovanie kurzu/.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Eva Sádovská Gregorová
Telefón:+421907174462
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:CONSULT PRESS s.r.o.
Adresa:Hurbanova 602/16, 93401 Levice
Vzdelávacie aktivity:Kurz Jednoduché účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Podvojné účtovníctvo