pozadie
Posledná zmena: 20.06.2023

Kurz Facilitácia I. - Metódy práce s malými skupinami

Miesto realizácie kurzu:PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):270 EUR
Poznámka k cene:cena je konečná, PDCS nie je platca DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Náš kurz vám poskytne vedomosti potrebné na plánovanie a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín.

Kurz je určený pre ľudí, ktorí vo svojej práci potrebujú zručnosti spojené s prípravou a vedením pracovných stretnutí napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy zamerané na dosiahnutie spoločných výstupov. Kurz týmto pracovníkom poskytne vedomosti potrebné na plánovanie a prípravu efektívneho stretnutia a zručnosti facilitovania a moderovania menších prípadne aj väčších skupín. Absolvent bude poznať princípy facilitácie a porozumie rôznym modelom skupinového rozhodovania. Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti prakticky precvičiť.

Na kurze si ukážeme a vyskúšame:

- definičné vymedzenie facilitácie a základné teoretické východiská skupinového rozhodovania a rôznych prístupov k facilitácii,

- zručnosti facilitátora (definovanie cieľa a stanovenie pravidiel pre diskusiu, vypočutie a vytváranie priestoru pre všetkých účastníkov diskusie, ovládanie metód či nástrojov pre štruktúrovanie diskusie napr. redefinovanie, parafrázovanie, sumarizovanie, reflexia, komparácia výrokov),

- špecifiká a rozdiely v uplatnení facilitácie v rôznom kontexte,

- facilitovanie pracovného stretnutia – workshopu,

- facilitovanie v organizačných zmenách organizácie alebo organizačnej siete,

- facilitovanie porady (diskusie uzavretej skupiny zameranej na riešenie problému, zhromaždenie informácií alebo odovzdanie informácií),

- facilitovanie záťažových situácií v pracovných stretnutiach – konflikty pri skupinovom rozhodovaní, problémové osoby,

- facilitovanie verejných stretnutí (okrúhle stoly, verejné vypočutie, brífing, panelová diskusia odborníkov za účasti verejnosti, a pod.) a moderovanie pracovných konferencií,

- facilitácia skupinového rozhodovania (druhy skupinového rozhodovania z pohľadu participácie účastníkov a jeho vedenie, metódy rozširujúce voľby v rozhodovaní, metódy zužujúce voľby pri rozhodovaní, nominálne postupy, a pod.),

- nácvik facilitácie v simulovaných podmienkach,

- zvládanie problémového správania účastníkov diskusie či porady.

Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov. V tréningu budú využité rôzne metódy učenia ako diskusné metódy, experienciálne metódy, simulácie rôznych situácií, rôzne formy hrania rolí s cieľom vytvoriť účastníkom možnosť vyskúšať si fungovanie princípov a použitie zručností v bezpečnom prostredí tréningového kurzu i supervízne metódy. Teoretické vedomosti účastníci získajú ako prostredníctvom písomných materiálov k tréningu, tak aj krátkymi prezentáciami.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je prezenčný a koná sa v priestoroch PDCS na Štúrovej 13 v Bratislave. Kurz je v trvaní 2 dní v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Dátum realizácie:19.10.2023 Poznámka k termínu realizácie:Kurz je dvojdňový a koná sa v dňoch 19.-20.10.2023.
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Straková
Telefón:+421252925016
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PDCS, o.z.
Adresa:Štúrova 13, 81102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 30 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách a regiónoch sveta.