pozadie
Posledná zmena: 18.05.2022

Kurz Kurz opatrovania

Názov modulu:Kurz opatrovania
Miesto realizácie kurzu:Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica
Kurz sa poskytuje: Trnavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):350 EUR
Poznámka k cene:zľava možná, podľa účastníkov
Popis akreditácie:Akreditácia MPSVaR v zmysle zákona 448/2008
Dátum vydania akreditácie:03.02.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Rozsah kurzu :
Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …
Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne
Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška
Absolvent kurzu je schopný:
• komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
• aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
• v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
• pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí
Organizačné údaje o kurze:prezenčná forma
Rozsah kurzu:226 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Miriam Madunická
Telefón:+421903558914
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SČK, územný spolok Senica
Adresa:Kalinčiakova, 1396/46, 90501 Senica
Informácie o spoločnosti:Slovenský Červený kríž, je právnická osoba, ktorá sa riadi zákonom o SČK 460/2020. Je akreditovaným subjektom na vzdelávanie Kurzov opatrovania a Kurzov opatrovania detí.
Vzdelávacie aktivity:Kurz opatrovania Kurz opatrovania detí Prvá pomoc