pozadie
Posledná zmena: 17.05.2022

Kurz Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Miesto realizácie kurzu:Akademická 4, 949 01 Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):450 EUR (375.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia vydaného MV SR -prezídiom Hasičského a záchranného zboru základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Určené: Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Organizačné údaje o kurze:ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
„Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany“


Meno, priezvisko, titul:..................................................................…..
Dátum a miesto narodenia:....................................................................
Trvalé bydlisko:....................................................................................
Tel. : ................................. fax: ................................
e-mail: ...........................................................
FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)
Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ):
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

Sídlo/Miesto podnikania:
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

IČO:..................................................,DIČ: ................................................................ IČ DPH: ............................................
IBAN: .....................................................................................
(Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vydania potvrdenia v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 450- € na účet Št.pokl. IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 110 017, špecifický symbol / uveďte Vaše IČO/..................................


Dátum: Pečiatka a podpis:

Organizačné pokyny:

1. Registrácia účastníkov:10.10.2022 od 7.30 do 8.00 hod v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01Nitra. /v prípade nepriaznivej pandemickej situácie výuka bude prebiehať ON LINE/
2. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zástavku Výstavisko Agrokomplex, štátny podnik Nitra
3. Záväznú prihlášku zašlite obratom poštou na adresu:
Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania,Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, faxom na číslo 037/7910159, e-mailom na [email protected], Možnosť ubytovania na tel. č.037/7910111
4. Kalkulácia nákladov:
ŠKOLNÉ (vrátane DPH 20%): 450,- €
Účastnícky poplatok uhraďte na účet: št.pokl., IBAN:
SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, K.S..0308
Var.symbol: 1 10 017, alebo v deň nástupu na prípravu v pokladni .
Agroinštitút Nitra, štátny podnik IČO: 36858749,
IČDPH: SK 2022631512
5. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termíny sústredení, alebo odbornú prípravu neuskutočniť v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.
6. V prípade, že Agroinštitút Nitra, štátny podnik upraví v priebehu odbornej prípravy ceny, tieto Vám budú dofakturované.
7. Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o úplnom strednom vzdelaní
8. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút, ako aj pre účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.
Dátum realizácie:10.10.2022 Poznámka k termínu realizácie:Termíny sústredení:
1. sústredenie: 10.10. – 14.10.2022
2. sústredenie: 24.10. – 28.10.2022
3. sústredenie: 07.11. – 11.11.2022
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Rastislav Polák
Telefón:+421377910219, 0905 262 103
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Adresa:Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Informácie o spoločnosti:Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby
Vzdelávacie aktivity:Celoživotné vzdelávanie Akreditované programy Vzdelávanie na základe poverenia Vzdelávanie na základe oprávnenia Kontinuálne vzdelávanie Iné