pozadie
Posledná zmena: 17.05.2022

Kurz Odborná príprava bezpečnostných technikov

Miesto realizácie kurzu:Akademická 4, 949 01 Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):579 EUR (482.50 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Agroinštitút Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09-01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Určené: nastávajúcim bezpečnostným technikom
Organizačné údaje o kurze:ORGANIZAČNÉ POKYNY:

1. Prezentácia je 3.októbra 2022 o 7.30 – 8.00 hod. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie výuka bude prebiehať ON-LINE

2. Autobusové spojenie z autobusovej a železničnej stanice je autobusom MHD č. 19. Týmto smerom premávajú aj linky č. 8, 14, 15, 32, 25.

3. Kalkulácia nákladov : školné( vrátane DPH 20 % ): 579,- €
V školnom je zahrnutá aj literatúra v elektronickej forme

Poznámka:
Stravovanie: je možné na mieste prípravy
Ubytovanie: možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361

Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby


Záväznú prihlášku zašlite obratom, poštou, faxom na číslo 037/79 10 159, alebo e-mailom:
[email protected]


4. Agroinštitút Nitra, štátny podnik IČO : 36858749 DIČ :2022631512 IČ DPH :SK2022631512

5. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termíny jednotlivých sústredení, alebo odbornú prípravu neuskutočniť v prípade .
nedostatočného počtu prihlásených účastníkov

6. Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.,v znení neskorších predpisov

7. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.pre Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

Z á v ä z n á p r i h l á š k a
NA ODBORNÚ PRÍPRAVU BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

Meno, priezvisko, titul: .......................................................................................................................................………………………………….

Dátum narodenia: .................................................

Bydlisko (presná adresa s PSČ( podľa o.p.):...................................................................................................................................................................
Tel. číslo /pracovisko/: .................……………………… domov: ………......…………………. e-mail: …………………………………………..

FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)
Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ):
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)
Sídlo/Miesto podnikania:
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

IČO: .................................................., DIČ: ............................................................... IČ DPH: ............................................
Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
IBAN: .....................................................................................


Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 579,- € na účet Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX , konštantný symbol 0308, variabilný symbol 110 018. špecifický symbol / uveďte Vaše IČO/..................................


Dátum: Podpis prihláseného: Pečiatka a podpis vys.org.
Dátum realizácie:03.10.2022 Poznámka k termínu realizácie:Poznámka: Možnosť stravovania
Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361.
Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby.
Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.
Rozsah kurzu:176 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Rastislav Polák
Telefón:+421377910219, 0905 262 103
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Adresa:Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Informácie o spoločnosti:Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby
Vzdelávacie aktivity:Celoživotné vzdelávanie Akreditované programy Vzdelávanie na základe poverenia Vzdelávanie na základe oprávnenia Kontinuálne vzdelávanie Iné