pozadie
Posledná zmena: 23.05.2022

Kurz Projektový manažment - tvorba grantových žiadostí

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):99 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú záujem rozšíriť si znalosti z projektového manažmentu a naučiť sa písať kvalitné žiadosti o grant. Cieľom kurzu je získať prehľad o  projektovom cykle, naučiť sa nastaviť jasne definované, dosiahnuteľné ciele a nadobudnúť vedomosti o projektovom riadení.

Účastník sa naučí:
- ako a kde hľadať grantové výzvy,
- orientovať v terminológii,
- porozumieť projektovému cyklu,
- pretaviť projektový zámer do kvalitne popísanej grantovej žiadosti,
- formulovať ciele pomocou metodiky SMART,
- používať Bloomovu taxonómiu,
- realisticky pripraviť harmonogram projektu,
- čo je Ganttov diagram,
- stanoviť merateľné ukazovatele,
- rozdiel medzi výsledkami a výstupmi projektu,
- metódy evaluácie,
- nastaviť risk manažment,
- vhodne zvoliť kanály na šírenie výsledkov projektu.

Kurz nie je len teoretický, ale jeho súčasťou sú aj praktické cvičenia a ukážky.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je realizovaný online, prostredníctvom programu Skype alebo Google Meet (súčasťou kurzu je aj inštruktáž používania týchto programov). V prípade záujmu je možné kurz realizovať aj prezenčne (v závislosti od pandemickej situácie).
Kurz nie je vopred nahratý, ale sa odohráva v reálnom čase za prítomnosti certifikovaného lektora.
Dátum realizácie:06.06.2022 Poznámka k termínu realizácie:Termín kurzu je možné posunúť, a tak ho prispôsobiť potrebám účastníkov.
Rozsah kurzu:6 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Veronika Kačmárová
Telefón:+421911461481
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Kario, s. r. o.
Adresa:Kostrova 621/32, 04017 Košice
Informácie o spoločnosti:Heslom, ktorým sa v našej spoločnosti riadime, je "...na zážitkoch záleží". Toto heslo sa týka rôznych oblastí života. V oblasti vzdelávania to znamená, že nové informácie, sebarozvoj a vzdelávanie môžu, a s naším pričinením aj budú zážitkom.
Ako firma sa okrem realizácie kurzov venujeme aj výrobe darčekových predmetov, najmä personalizovaných kalendárov a magnetiek.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa na poskytovanie kurzov soft aj hard skills, najmä IT kurzy (virtualizácia, operačné systémy a ich administrácia, ...), kancelárske kurzy (balík Office, strojopis, rýchle čítanie), projektový a časový manažment. V uvedených oblastiach sa venujeme aj poradenstvu. Naše vzdelávacie aktivity školia certifikovaní lektori.