pozadie
Posledná zmena: 08.06.2021

Kurz Implementácia projektov on-line

Názov modulu:Modul B
Miesto realizácie kurzu:AINova,
Prostredná 47/A
900 21 Svätý Jur
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):120 EUR
Poznámka k cene:Kurz má 8 hod, cena kurzu je 120,00 EUR na účastníka. V prípade účasti viacerých záujemcov z jednej organizácie poskytujeme 20% zľavu z ceny kurzu.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Chcete v najbližších rokoch financovať svoje zámery z externých zdrojov? Orientujete sa v iniciatívach a plánovanom financovaní z eurofondov, grantov a dotácií? Absolvujte on-line interaktívny vzdelávací program Príprava a riadenie projektov, ktorý ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Zároveň poskytne informácie o dostupných možnostiach financovania projektových zámerov. Kurz je postavený na stručnej prezentácii teórie, jej aplikácii v praxi na zrealizovaných projektoch a následnom využití informácií na prípravu vašich projektových zámerov.

Cieľom programu je:
osvojiť si princípy projektového myslenia a jeho využitie v profesijnom i osobnom rozvoji
zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku
osvojiť si princípy projektového myslenia a jeho využitie v profesijnom i osobnom rozvoji
zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku
Organizačné údaje o kurze:On-line kurz je zostavený z dvoch modulov. Modul A/ PRÍPRAVA PROJEKTOV je zacielený na tých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o efektívnej metóde prípravy projektovej žiadosti a Modul B/ IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV je venovaný aktuálnym pravidlám pre implementáciu projektov. Modul A/ má 15 hodín a koná sa 3 dni, vždy od 8:30 do 13:30 hod. Modul B/ trvá 8 hod, od 9:00 do 13:00 hod. On-line kurz prebieha na platforme Zoom, ktorú nemusíte mať stiahnutú v počítači. Na Zoom sa pripojíte pomocou linky, ktorú vám pošleme.

On-line kurz nadväzuje na Modul A/ Príprava projektov, ale dá sa absolvovať aj samostatne. Venuje sa 4. a 5. fáze projektového cyklu nasledovne:

Obsah Modulu B/ Implementácia projektov
1.deň: Fáza implementácie projektu – podpis zmluvy s donorom/RO - realizácia aktivít projektu - monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, príprava monitorovacích správ, kontrola na mieste - vypracovanie žiadosti o platbu – podávanie informácií o projekte – šírenie a ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu.

2.deň: Fáza hodnotenia projektu – zahŕňa hodnotenie projektovej žiadosti aj hodnotenie výstupov, výsledkov a dopadov projektu - typy hodnotenia - ciele hodnotenie - metódy hodnotenia – inovácie a (európska) pridaná hodnota v projektoch.
Poznámka k termínu realizácie:september 2021
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:V prípade záujmu o absolvovanie on-line kurzu vyplňte prihlášku a pošlite na [email protected]
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Štefániková
Telefón:+421244970453
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Academia Istropolitana Nova
Adresa:Prostredná 47/a, 900 21 Svätý Jur
Informácie o spoločnosti:AINova sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, najmä vzdelávaniu dospelých. Poslaním inštitúcie je poskytovať konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia presadzuje spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj jej kultúrneho dedičstva.
Vzdelávacie aktivity:Predsedníctvo SR v Rade EÚ Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak Príprava na konkurzy EPSO Príprava a riadenie projektu Strategické plánovanie miestneho rozvoja Valorizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v miestnom rozvoji Manažovanie lokalít Svetového dedičstva UNESCO Správa bytového fondu na Slovensku Jazykové kurzy