pozadie
Posledná zmena: 30.03.2021

Kurz Príprava ku skúškam na ABT

Miesto realizácie kurzu:Akademická 4, 949 01 Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):93 EUR (77.50 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:V cene je študijný materiál.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Prípravu ku skúškam na ABT organizujeme pre bezpečnostných technikov s minimálnou 2-ročnou praxou, ktorí sú prihlásení, alebo sa chcú prihlásiť na skúšku k získaniu kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika podľa §24 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.
Organizačné údaje o kurze:Organizačné pokyny:
1. Registrácia účastníkov: v deň seminára 7.30 –8.00 hod.
2. Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 25.mája 2021 na adresu:, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, faxom: 037/79 10 159,
príp. e-mailom, kontaktná osoba Ing. Rastislav Polák
3. Účastnícky poplatok: 93 € (v cene je študijný materiál) uhradiť bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri prezentácii. Cena je vrátane DPH.
4. Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000330247/8180, IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 110 026Záväzná prihláška
PRÍPRAVA KU SKÚŠKAM NA ABT
Termín a miesto konania: 27.-28.5. 2021, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4
Osobné údaje:
Priezvisko, meno, titul: .........................................................................................................
Trvalé bydlisko (ulica a číslo): ...............................................................................................
PSČ a mesto: ........................................................................................................................
Telefón: ................................. mobil: .................................... e-mail: .................................
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávaní a na účely vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Organizácia (názov firmy): ....................................................................................................
Sídlo (ulica a číslo): ...............................................................................................................
PSČ a mesto: ........................................................................................................................
IBAN: ....................................................... IČO: ...................................................................
DIČ: .......................................................... IČ DPH: ...............................................................
Úhrada účastníckeho poplatku vo výške 93,00 € v hotovosti
na účet
Štátna pokladnica 7000330247/8180, IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 110 026, Špecifický symbol (uveďte Vaše IČO): .......................................
Dátum:
Mediálny partner:
Podpis zamestnanca: Pečiatka a podpis
organizácie:
Dátum realizácie:27.05.2021 Poznámka k termínu realizácie:27. 05. 2021 - 28. 05. 2021
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Rastislav Polák
Telefón:+421377910219, 0905 262 103
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Adresa:Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Informácie o spoločnosti:Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby
Vzdelávacie aktivity:Celoživotné vzdelávanie Akreditované programy Vzdelávanie na základe poverenia Vzdelávanie na základe oprávnenia Kontinuálne vzdelávanie Iné