pozadie
Posledná zmena: 16.03.2021

Kurz Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia ON LINE

Miesto realizácie kurzu:Akademická 4, 949 01 Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):450 EUR (375.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ:
Získanie osvedčenia na „Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z. z.

Určené pre majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia.
Organizačné údaje o kurze:1. Prezentácia a otvorenie je prostredníctvom internetu ON LINE– 26.apríla 2021 o 9.00 hod. v budove Agroinštitútu Nitra, Akademická č. 4, (oproti pavilónu B výstaviska Agrokomplex).


2. Kalkulácia nákladov:
Účastnícky poplatok - školné (vrátane 20% DPH): 450,- €
Ubytovanie: možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 0908 291 248,
E- mail: [email protected]
Stravovanie: možnosť stravovania v mieste konania odbornej prípravy.
Poznámka:
Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby.

3. Kópiu záväznej prihlášky zašlite obratom poštou, alebo e-mailom: [email protected]

4. Agroinštitút Nitra, štátny podnik IČO: 36858749
5. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termíny jednotlivých sústredení, alebo odbornú prípravu
neuskutočniť v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.

6. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch
záväzné pre Agroinštitút Nitra, ako aj pre účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.

Z á v ä z n á p r i h l á š k a
K PREVÁDZKOVANIU LIEHOVARNÍCKEHO ZÁVODU NA PESTOVATEĽSKÉ PÁLENIE OVOCIA
TERMÍN: 26.4. – 14.5.2021

Meno, priezvisko, titul: .....................................................................................................………………………………….............
Dátum a miesto narodenia: ..............................................................................................................................................................
Trvalé bydlisko (s PSČ): ...........................................................................................................................................
 pracovisko: ............................................. domov: ................................... e-mail: ......................................................................
FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)
Obchodné meno firmy, podniku, živnostníka
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu):

Sídlo/miesto podnikania
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu):

IČO: .................................................., DIČ: ..........................................................................., IČ DPH: ............................................
IBAN: .....................................................................................

Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 450.- € na účet Štátna pokladnica IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 110 035, špecifický symbol (uveďte Vaše IČO) ………………….................


Dátum: Podpis prihláseného: Pečiatka a podpis
vysielajúcej organizácie:
Dátum realizácie:26.04.2021 Poznámka k termínu realizácie:Termín/y: 26. 04. 2021 - 7. 05. 2021
Rozsah kurzu:80 h.
Doplňujúce informácie:Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 110 035 špecifický symbol (uviesť Vaše IČO), FO bez IČO uviesť do poznámky meno a priezvisko účastníka kurzu
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Rastislav Polák
Telefón:+421377910219, 0905 262 103
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Adresa:Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Informácie o spoločnosti:Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby
Vzdelávacie aktivity:Celoživotné vzdelávanie Akreditované programy Vzdelávanie na základe poverenia Vzdelávanie na základe oprávnenia Kontinuálne vzdelávanie Iné