pozadie
Posledná zmena: 16.03.2021

Kurz Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov-ON-LINE

Miesto realizácie kurzu:Akademická 4, 949 01 Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):90 EUR (75.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Agroinštitút Nitra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na základe odst.6 § 23/BT/ a odst.10 § 24/ABT/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou na úseku BOZP a jej uplatňovanie v praxi.

Určené pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Organizačné údaje o kurze:Prezentácia je prostredníctvom internetu online 20.5.2021 o 07:30 - 08:00.
V cene školného (90 Eur) je zahrnutá aj literatúra v elektronickej forme.
Je potrebné mať platné osvedčenie BT alebo ABT a platné potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

Účet ŠP: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 110 019, špecifický symbol - uveďte Vaše IČO
Dátum realizácie:20.05.2021 Poznámka k termínu realizácie:20. 05. 2021 - 21. 05. 2021
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:online kurz
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Rastislav Polák
Telefón:+421377910219, 0905 262 103
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Adresa:Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Informácie o spoločnosti:Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby
Vzdelávacie aktivity:Celoživotné vzdelávanie Akreditované programy Vzdelávanie na základe poverenia Vzdelávanie na základe oprávnenia Kontinuálne vzdelávanie Iné