pozadie
Posledná zmena: 14.05.2024

Kurz Jednoduché účtovníctvo cez UPSVaR zdarma

Názov modulu:Jednoduché účtovníctvo a daňová evidencia
Miesto realizácie kurzu:Online kurzy v rámci celej SR
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):285.60 EUR
Poznámka k cene:Nezamestnaný aj zamestnaný - hradený kurz UPSVaR v rámci projektu Zručnosti pre trh práce
Popis akreditácie:Akreditovaný kurz MŠ Školstva, vedy, výskumu a športu SR. Číslo akreditácie vzdelávacie programu 3593/2020/121/3
Dátum vydania akreditácie:10.12.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:1. Základy systému JÚ, legislatívny rozdiel medzi JÚ a daňovou evidenciou:
proces jednoduchého účtovníctva, účtovné knihy, účtovné výkazy, účtovné doklady a ich zaúčtovanie do účtovných kníh, peňažný denník v jednoduchom účtovníctve a rozdiel oproti daňovej evidencii, účtovanie v peňažnom denníku, účtovná závierka peňažného denníka,

2. Dlhodobý majetok, zásoby:
legislatívne vymedzenie pojmu „dlhodobý majetok“, účtovanie obstarania dlhodobého majetku, poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, finančný lízing, obstaranie majetku prostredníctvom úveru, vyradenie dlhodobého majetku; legislatívne vymedzenie zásob, účtovanie o zásobách, skladové karty zásob;

3. Finančné účty, zúčtovacie vzťahy:
Účtovanie na finančných účtoch: pokladnica, bankové účty, ceniny, priebežné položky, platby kartou, bankové úvery, registračné pokladnice; účtovanie cudzej meny;
pojem: zúčtovacie vzťahy, rezervy, zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami, odpisy a zápočty pohľadávok a záväzkov, účtovanie o sociálnom fonde;

4. Dane, DPH, DPFO, Daň zo mzdy:
účtovanie daní a dotácií, príspevkov a podpôr, daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, správne poplatky,


5. Daňové priznanie podnikateľa:
súvislý účtovný príklad, výkazy, zostavenie daňového priznania podnikateľa podnikajúceho v stavebníctve (kúpeľňové štúdio, drobná stavebná činnosť, predaj stavebného materiálu), spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb;

Viac info o kurze priamo na linku:
https://edu-co.sk/jednoduche-uctovnictvo-a-danova-evidencia/
Organizačné údaje o kurze:- kurz je vedený prezentačnou formou
- je možnosť sa prihlásiť aj na dištančnú formu cez Skype
- kurz sa otvára priebežne celý rok
- absolvent získava certifikát + materiály v cene
Dátum realizácie:01.08.2024 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu a obsadenosti kurzu.
Rozsah kurzu:56 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Beáta Priščáková
Telefón:+421 950 426 310
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy