pozadie
Posledná zmena: 22.01.2021

Kurz Kurz montáže chladiacich, mraziacich boxov a technológie - vyhl. č.508/2009 Z.z.

Miesto realizácie kurzu:Kongresový hotel Villa Betula. https://www.villabetula.sk/sk
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):950 EUR (791.67 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:V cene je zahrnuté školenie, ubytovanie, strava, štartovací balíček
Získaný certifikát:Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav a kontrolu klimatizačných systémov podľa zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 7)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení plynových – mraziace zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: Pre Bi médium chladiace médiá. Montáž chladiacich a mraziacich technológii, oprava, servis, diagnostika.

Účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania mraziacich a chladiacich jednotiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore, v boxe, miestnosti. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Vysvetlíme, ktoré certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci montáže chladiacich technológií.

Získajú praktické zručnosti správneho montovania kondnzačných jednotiek, diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následné servisovanie zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor.
Praktickými ukážkami a následne samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia, či zváranie ako aj samotnú montáž chladiaceho a mraziaceho zariadenia.

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: "Doklad o overení odborných vedomostí" vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: "Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového" podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Organizačné údaje o kurze:Kongresový hotel stredné Slovensko. Dĺžka trvania školenia 3 dni/2 noci. Začiatok školenia 9:00h ráno, koniec školenia na tretí deň 13:00h.
Školenie sa organizuje podľa počtu účastníkov.
Dátum realizácie:24.03.2021 Poznámka k termínu realizácie:Školenie trvá 4dni/3noci. 24.03.2021 - 27.03.2021. Termín realizácie školenia je orientačný vzhľadom k aktuálnej politickej situácii ovplyvnej pandémiou Covid19 a z toho vyplývajúce opatrenia a nariadenia vlády Slovenskej republiky. Školenie sa bude určite konať.
Rozsah kurzu:20 h.
Doplňujúce informácie:Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Získať teoretické a najmä praktické zručnosti v oblasti diagnostiky, motnáže, opravy, rekonštrukcie, porúch a servisu kondenzačných jednotiek. Získať praktické zručnosti montáže chladiaceho a mraziaceho zariadenia. Pomôcť ľuďom získať nové možnosti uplatnenia svojich schopností.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Martina Kádeková
Telefón:+421948553501;+421911700070
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:KOCUR, s.r.o.
Adresa:Košúty 621, 92509 Košúty
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť KOCUR, s.r.o. je špecialista na predaj, montáž, servis a revízie klimatizácií, chladiarenských zariadení, rekuperačných jednotiek, čističiek vzduchu.
Vzdelávacie aktivity:Ponúkame odborné vyškolenie uchádzačov o prácu klimatizéra. Vyškolíme od základov fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek krok po kroku od komunikácie so zákazníkom cez obhliadku, výberu vhodného klimatizačného zariadenia, vypracovania cenovej ponuky k samotnej montáži a následného servisu až po opravy, poruchy a postup pri diagnostikovaní. Naučíme správne montovať klimatizačné zariadenie, vysvetlíme najčastejšie chyby pri inštalácií. Praktickými ukážkami naučíme alebo zdokonalíme klimatizérov v pertlovaní, spájaní potrubia či zváraní. Poskytneme následnú podporu pre získanie potrebných certifikátov k práci klimatizéra.