pozadie
Posledná zmena: 08.10.2020

Kurz Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Miesto realizácie kurzu:Akademická 4, 949 01 Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):90.00 EUR (75.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:uprednostnite platbu bankovým prevodom
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ:
Agroinštitút Nitra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na základe odst.6 § 23/BT/ a odst.10 § 24/ABT/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou na úseku BOZP a jej uplatňovanie v praxi.

Určené:
bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Organizačné údaje o kurze:ORGANIZAČNÉ POKYNY:


1. Prezentácia je 11. marca 2021 o 7.30 – 8.00 hod. v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (oproti pavilónu B výstaviska Agrokomplex)

2. Autobusové spojenie z autobusovej a železničnej stanice je autobusom MHD č. 19. Týmto smerom premávajú aj linky č. 8, 14, 15, 32, 25.

3. Kalkulácia nákladov : školné( vrátane DPH 20 % ): 90,- €
V školnom je zahrnutá aj literatúra v elektronickej forme

Poznámka:
Školné 90,-€ hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby
Možnosť stravovania v mieste konania odbornej prípravy

Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361


Záväznú prihlášku zašlite obratom, poštou, faxom na číslo 037/79 10 159 alebo e-mailom:
[email protected]


4. Agroinštitút Nitra, štátny podnik IČO : 36858749

5. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termíny aktualizačnej odbornej prípravy, alebo odbornú prípravu neuskutočniť v prípade
nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.

6. V záväznej prihláške, prosím, vyznačte BT, alebo ABT

7. Pri prezentácii prosíme predložiť platné osvedčenie BT, alebo ABT a platné potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej
odbornej prípravy

8. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.
Dátum realizácie:11.03.2021 Poznámka k termínu realizácie:11. - 12.03.2021
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Rastislav Polák
Telefón:+421377910219, 0905 262 103
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Adresa:Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Informácie o spoločnosti:Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby
Vzdelávacie aktivity:Celoživotné vzdelávanie Akreditované programy Vzdelávanie na základe poverenia Vzdelávanie na základe oprávnenia Kontinuálne vzdelávanie Iné