pozadie
Posledná zmena: 07.10.2020

Kurz Príprava a riadenie projektov/projektový manažment

Názov modulu:A/Príprava projektovej žiadosti a B/Implementácia a manažment projektu
Miesto realizácie kurzu:AINova, Prostredná 64, 900 21 Svätý Jur
Kurz sa poskytuje: Pezinok
Cena kurzu (cena s DPH):450.00 EUR
Poznámka k cene:V prípade, že program navštívi 2 a viac účastníkov z jednej organizácie, majú 20% zľavu z ceny kurzu. V prípade školenia pre uzavretú skupinu cca 10 účastníkov, alebo vo vlastných priestoroch, ktoré zabezpečí objednávateľ sa cena kurzu upraví.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Modul A/ Príprava projektového zámeru (cca 22 hod)
 Programové obdobia 2014-2020 a 2021-2027
 Čo je projekt, parametre projektu, vzťah projekt-program-politika, programovanie, projektový cyklus
 Fázy projektu – analytická fáza prípravy projektu – analýza kľúčových hráčov, analýza problémov, analýza cieľov a stratégií, analýza potrieb, analýza rizík
 Fázy projektu – fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie logickej matice – stanovenie indikátorov, príprava plánu aktivít formou Ganttovej schémy a formou pracovných balíkov, príprava rozpočtu
 Zostavenie projektovej žiadosti a podanie žiadosti online
 Hodnotiace a výberové kritéria projektov

Modul B/Implementácia projektu (cca16 hod)
Podpis zmluvy s riadiacim orgánom
 Manažment projektu, projektový tím
 Realizácia aktivít projektu podľa plánu aktivít, plán finančných tokov
 Monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, organizovanie monitorovacích návštev, príprava monitorovacích správ, kontrola na mieste
 Vypracovanie žiadosti o platbu, periodicita platieb
 Informovanosť a komunikácia o projekte, diseminácia výsledkov projektu, ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu
 Hodnotenie výsledkov projektu, typy hodnotenia, ciele hodnotenie, metódy hodnotenia, využívanie výsledkov hodnotenia
 Európska pridaná hodnota v medzinárodných projektoch
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávací program má 38 hod a je rozdelený na dva moduly.
Cena kurzu je 450 EUR na účastníka. Cena zahŕňa: študijné materiály v tlačenej forme, občerstvenie počas kurzu. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka.
Dátum realizácie:09.11.2020 Poznámka k termínu realizácie:Školenie bude prebiehať od 9.11. (pondelok 9,00 hod) do 13.11. (piatka obeda ) 2020.
Rozsah kurzu:38 h.
Doplňujúce informácie:Kurz bude prebiehať štvrťročne.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Štefániková
Telefón:+421244970452
+421910128776
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Academia Istropolitana Nova
Adresa:Prostredná 47/a, 900 21 Svätý Jur
Informácie o spoločnosti:AINova sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, najmä vzdelávaniu dospelých. Poslaním inštitúcie je poskytovať konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia presadzuje spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj jej kultúrneho dedičstva.
Vzdelávacie aktivity:Predsedníctvo SR v Rade EÚ Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak Príprava na konkurzy EPSO Príprava a riadenie projektu Strategické plánovanie miestneho rozvoja Valorizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v miestnom rozvoji Manažovanie lokalít Svetového dedičstva UNESCO Správa bytového fondu na Slovensku Jazykové kurzy