pozadie
Posledná zmena: 12.10.2020

Kurz MEDIÁTOR

Názov modulu:Odborná príprava mediátora
Miesto realizácie kurzu:Bakalárska 2, Prievidza - budova Vysokej školy
2. poschodie, č. dverí 219
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Poznámka k cene:Cez REPAS zadarmo, pre samoplatiteľov možnosť úhrady na splátky
Popis akreditácie:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR POA: 3455/2017/50/2
Dátum vydania akreditácie:26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz mediácie je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.
Naše lektorky majú ukončené doktorantské štúdium, ako aj dlhoročnú prax nielen vo vyštudovanom odbore, ale aj v samotnej mediácii, keďže sa jej obe aktívne venujú aj ako zazmluvnené subjekty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ich služby už niekoľko rokov využíva.
Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku a právnych odvetví, ovláda Zákon o mediácii, súvisiace predpisy a základné typy zmlúv, vie sformulovať a skonštruovať návrh zmluvy, dohody a ostatné právne písomnosti potrebné k výkonu mediácie. Ovláda priebeh mediácie a simulované vedenie mediačného procesu, má zručnosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania a pozná etický kódex mediátora.
Organizačné údaje o kurze:Výučba zvyčajne prebieha v dňoch piatok v popoludňajších hodinách od 15,00hod. a v sobotu počas celého dňa od 9,00hod., prípadne po dohode s účastníkmi.
Rozsah kurzu je 200 vyučovacích hodín prezenčnou formou.
Dĺžka kurzu je cca 3 mesiace.
Poznámka k termínu realizácie:Kurzy odbornej prípravy mediátora otvárame priebežne podľa naplnenia skupiny.
Rozsah kurzu:200 h.
Doplňujúce informácie:Viac informácii nájdete na: www.kurzy-mediacie.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Eva Hraňová
Telefón:+421905128263
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávací Inštitút o.z.
Adresa:Bakalárska 2-budova Vysokej školy, 2.poschodie, č.dverí 219, 971 01 Prievidza
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia inštitúcia zameraná na vzdelávanie, organizovanie rekvalifikácií, školení, seminárov, kurzov.
Vzdelávacie aktivity:Kurzy ÚČTOVNÍCTVA, kurzy odbornej prípravy MEDIÁTOR, kurzy LEKTOR