pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz RIADENIE PROJEKTOV V PROSTREDÍ MS Project

Názov modulu:Odborný seminár
Miesto realizácie kurzu:Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košický kraj
Cena kurzu (cena s DPH):168 EUR (140.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:POPIS KURZU:

Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a tým, ktorí sa stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné metódy riadenia projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi pri riadení všetkých typov projektov. Kurz je tiež určený projektovým manažérom, ktorí zodpovedajú za kvalitu predkladaných projektov, zdieľanie projektových informácií s projektovým tímom, dosiahnutie úspešného plnenia projektov. Kurz sa zameriava na zvládnutie riadenia množiny projektov a tiež efektívneho riadenia pracovných zdrojov.

CIEĽ KURZU:

Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu. Zoznámiť sa metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.

Využiť a aplikovať funkcie programov MS Project Professional a Project Web Access, za účelom získania trvalej informovanosti o projektoch, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikované rozhodnutia a dosiahnutia úspešného plnenia projektov.

PROFIL ABSOLVENTA:

· Vie vytvoriť vlastný projekt.
· Vie sledovať projekt v realizačnej fáze.
· Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
· Vie zabezpečiť výstupy z projektových dát.
· Vie zostaviť kvalitný projekt a publikovať ho pre ostatných členov
projektového tímu.
· Vie rýchle a účelne komunikovať s projektovým tímom.
· Vie reagovať na zmeny oproti plánu (plánom).
· Vie pracovať s rizikami, problémami a inými dokumentmi projektu.
· Je schopný zabezpečiť projektovú dokumentáciu (know-how) aj pre
opakované projekty.


OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Úvod do projektového manažmentu
• Technické prostredie MS Project
• Úlohy v projekte
• Základné nastavenia projektu
• Zoznam úloh, typy úloh, informácie o úlohe
• Fázy projektu, WBS štruktúra
• Odhad doby trvania úloh
• Závislosti medzi úlohami, fázami projektu
• Zdroje projektu
• Definovanie zdrojov a ich zobrazenia
• Kalendár zdrojov
• Priraďovanie zdrojov
• Spôsoby priraďovania zdrojov
• Priraďovanie zdrojov, projektová matematika
• Náklady projektu
• Riadenie variabilných nákladov
• Riadenie fixných nákladov
• Sledovanie finančných tokov
• Výstupy z projektových dát
• Uzavretie plánu
• Optimalizácia času a nákladov
• Smerný plán, varianty smerného plánu
• Sledovanie projektov
• Príprava zobrazení pre sledovanie projektu
• Sledovanie odchýlok medzi smerným plánom a skutočnosťou
• Ukončenie a vyhodnotenie projektu
• Dynamické vstupy a výstupy projektových dát
• Práca so šablónami
• Použitie organizátora
• Základné nastavenia pre MS Project Server
• Vlastnosti organizácie
• Práca s projektovým serverom
• Projektový plán
• Znovu otvorenie projektového plánu
• Projektový tím - reálne zdroje (organizácie)
• Projektové úlohy - organizácia
• Publikovanie projektu
• Domovská stránka (Project Web Access)
• Úlohy (PWA)
• Možnosti zobrazení, filtrovanie, vyhľadávanie úloh
• Prijatie, odmietnutie, delegovanie, vlastné priradenie úlohy
• Použitie poznámok
• Vykazovanie času
• Práca s časovými rozvrhmi
• Výstupy do externých prostredí (MS Excel, MS Outlook)
• Správy o stave (PWA)
• Vyžiadanie si správy o stave
• Zobrazenie správ o stave, exporty správ
• Archív správ o stave
• Projekty (PWA)
• Možnosti zobrazenia projektov, úloh a ich priradení
• Spolupráca so zložkami projektového priestoru
• Zdroje (PWA)
• Možnosti zobrazenia priradených zdrojov (filtre, zoskupenia)
• Dostupnosť zdrojov
• Schvaľovanie (PWA)
• Úloh a plnenia projektu
• Časových rozvrhov
• Tvorba pravidiel pre schvaľovanie
• Problémy (PWA)
• Možnosti práce s problémami
• Pripojenie úloh, dokumentov a rizík k problémom
• Zobrazenie problémov projektu
• Správy o problémoch
• Riziká projektu (PWA)
• Možnosti práce s rizikami
• Prepojenie úloh, dokumentov a rizík k rizikám
• Zobrazenie rizík projektu
• Správy o rizikách
• Dokumenty (PWA)
• Tvorba knižníc dokumentov (formulárov, obrázkov)
• Vytváranie verzií dokumentov
• Verejné dokumenty
• Pracovný priestor (PWA)
• Úpravy vzhľadu
• Kontakty
• Diskusie
• Prepojenia (Odkazy)
• Ďalšie informácie – praktické rady
• Nastavenie pripomenutí a oznámení
• Problémy s frontami úloh
• Čo treba žiadať od administrátora


METÓDA:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami v sieťovej verzii MS Project.

VSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská úroveň práce v MS Office.
Organizačné údaje o kurze:Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra