pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz MS Project – RIADENIE PROJEKTOV

Názov modulu:Odborný seminár
Miesto realizácie kurzu:Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košický kraj
Cena kurzu (cena s DPH):168 EUR (140.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:POPIS KURZU:

Kurz je určený je top manažérom, pracovníkom s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy a tiež pracovníkom plánovacích oddelení. Predstavuje dôkladné prepojenie teoretických vedomostí (PMBOK) a praktických zručností pri riadení projektov, ktoré je zabezpečené využitím programu MS Project.

CIEĽ KURZU:

Zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project na vytvorenie efektívneho projektu a tiež sledovania a optimalizácie projektu. Zoznámiť sa metodikou a praktickými skúsenosťami s riadenia projektov, ktoré v spojení s MS Project vedú k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.

PROFIL ABSOLVENTA:

· Vie zostaviť projekt s vybilancovaním rozsahu cieľov projektu, času,
technických a ľudských zdrojov
· Dokáže efektívne pracovať s ľudskými a technickými zdrojmi v čase
· Vie sledovať projekty v MS Project
· Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu
· Vie pracovať s množinou projektov a vie zabezpečiť ich konsolidáciu
· Vie zabezpečiť profesionálne výstupy projektových dát

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Teoretická časť
• Úvod do projektového manažmentu
• Logický rámec projektu
• Projektový trojuholník
• Stavba projektu
• Organizačné aspekty projektového manažmentu
• Tvorba projektového tímu
• Teória obmedzení v projektovom manažmente
• Stavba projektu
• Prečo MS Project ?
• Interface porovnanie MS Project s MS Office
• Typy projektu
• Zoznam úloh
• WBS štruktúra
• Závislosti medzi úlohami
• Odhad doby trvania úloh
• Predstih a oneskorenie úloh
• Kritické cesty projektu
• Obmedzenia úloh
• CPM metóda kritickej cesty
• Výpočet kritickej cesty
• Práca s rezervami
• Riadenie kritických aktivít
• Zdroje projektu
• Definovanie zdrojov
• Kalendár zdrojov
• Oceňovanie zdrojov
• Sledovanie zdrojov
• Vyťažovanie zdrojov
• Náklady projektu
• Riadenie variabilných nákladov
• Riadenie fixných nákladov
• Sledovanie finančných tokov
• Zabezpečenie efektívnosti projektu
• Skrátenie časového harmonogramu
• Efektívne využitie zdrojov
• Možnosti zníženia nákladov na projekt
• Sledovanie projektov
• Vytvorenie a uloženie smerného plánu
• Využitie pomocného plánu.
• Sledovanie a aktualizácia časového harmonogramu
• Preplánovanie nesplnených úloh
• Sledovanie odchýlok medzi smerným plánom a skutočnosťou
• Ukončenie a vyhodnotenie projektu
• Multi projekting
• Riadenie viacerých projektov zlúčením
• Rozdelenie projektu na viac dielčích projektov

Zdieľanie zdrojov medzi projektmi.
• Výstupy z projektových dát
• Zobrazenia rozšírené možnosti
• Vzorce a indikátory
• Export a import dát
• Ukážka použitia makier
• Tlačové výstupy
• Komunikácia a zdieľanie informácií
• Ukážky komunikácie v prostredí MS Outlook
• Ukážky Web komunikácie MS Project Central

METÓDA:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

VSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom Windows, aspoň užívateľská úroveň práce v MS Office a v sieti Internet.
Organizačné údaje o kurze:Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra