pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz MS Project – PRE POKROČILÝCH

Názov modulu:Odborný seminár
Miesto realizácie kurzu:Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košický kraj
Cena kurzu (cena s DPH):168 EUR (140.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:POPIS KURZU:

Kurz je určený je top manažérom, pracovníkom s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy a tiež pracovníkom plánovacích oddelení. Predstavuje dôkladné prepojenie teoretických vedomostí (PMBOK) a praktických zručností pri riadení projektov, ktoré je zabezpečené využitím programu MS Project.

CIEĽ KURZU:

Zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project na vytvorenie efektívneho projektu a tiež sledovania a optimalizácie projektu. Zoznámiť sa metodikou a praktickými skúsenosťami s riadenia projektov, ktoré v spojení s MS Project vedú k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.

PROFIL ABSOLVENTA:

· Vie zostaviť projekt s vybilancovaním rozsahu cieľov projektu, času,
technických a ľudských zdrojov.
· Dokáže efektívne pracovať s ľudskými a technickými zdrojmi v
čase.
· Vie sledovať projekty v MS Project.
· Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu.
· Vie pracovať s množinou projektov a vie zabezpečiť ich
konsolidáciu.
· Vie zabezpečiť profesionálne výstupy projektových dát.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Úvod do projektového manažmentu
• Technické prostredie MS Project
• Rozšírené nastavenia MS Project
• Úlohy
• Obmedzenia úloh, riadenie obmedzení
• Výpočet kritickej cesty a práca s rezervami
• Riadenie kritických úloh projektu
• Dostupnosť a vizualita projektových dát
• Rozšírená práca s organizátorom
• Zdroje projektu
• Typy kalendárov, konflikt kalendárov
• Priraďovanie zdrojov
• Kombinácia typov úloh a atribútov úloh
• Nadčasy a normohodiny medzi dvomi pevnými termínmi
• Doba trvania - PERT analýza

Rozšírené možnosti vyrovnávania zdrojov.
• Náklady projektu
• Rozšírené možnosti sledovania cashflow
• Výstupy z projektových dát
• Vlastné polia a indikátory
• Rozšírené možnosti použitia vzorcov
• Zobrazenia rozšírené možnosti
• Zabezpečenie efektívnosti projektu
• Možnosti zníženia nákladov na projekt
• Optimalizácia projektu - výpočet kritickej cesty (pokročilé metódy)
• Práca s viacerými smernými a pomocnými plánmi projektov
• Sledovanie projektov
• Preplánovanie nesplnených úloh
• Hodnotová analýza (sledovania CV, SV, CPI, SPI)
• Pokročilé metódy sledovania projektov
• Smerné plány a skutočné hodnoty
• Dynamické vstupy a výstupy projektových dát
• Ukážky komunikácie v prostredí MS Outlook
• Prepojenia dát z externých prostredí
• Ukážky Web komunikácie MS Project Centrál
• Multiprojektové prostredia
• Zdieľanie zdrojov medzi projektmi
• Riadenie viacerých projektov zlúčením
• Rozdelenie projektu na viac dielčích projektov
• Konsolidácia a optimalizácia množiny projektov
• Ostatné
• Úprava sprievodcu
• Ukážka použitia makier

METÓDA:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

VSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská úroveň práce v MS Office.
Organizačné údaje o kurze:Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra