pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV

Názov modulu:Odborný seminár
Miesto realizácie kurzu:Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košice, Košice - okolie, Rožňava
Cena kurzu (cena s DPH):82 EUR (68.33 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Cena modulu je uvádzaná na osobu/kurz. V prípade, že si vyberiete daný kurz v rozsahu 10 hod. - cena školenia je: 142,00 € s DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:CIEĽ KUZRU:

Objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní - od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky podľa aktuálnych zmien v zákone o verejnom obstarávaní a elektronickým postupom.


Problematiku objasníme aj na príkladoch z praxe ako aj použitím nástrojov (informačných systémov) na stránke ÚVO.


CIEĽOVÁ SKUPINA:

Kurz je určený pre začiatočníkov vo verejnom obstarávaní, prípadne mierne pokročilých.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Prehľad aktuálnej zákonnej úpravy verejného obstarávania a
aplikácia v praxi – praktické príklady.
• Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní.
• Druhy zákaziek, finančné limity, povinné subjekty vo verejnom
obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, postupy
zadávania zákaziek.
• Inštitúty zadávania zákaziek pred vyhlásením verejného
obstarávania, po vyhlásení verejného obstarávania, po podpise
zmluvy, po skončení platnosti zmluvy a ich aplikácia v praxi.
• Podmienky účasti - možnosti a spôsoby ich určenia, možnosti a
spôsoby preukazovania ich splnenia (podmienky účasti vo vzťahu k
predmetu zákazy, podmienky účasti versus osobitné podmienky
plnenia zmluvy; spôsoby účasti hospodárskych subjektov vo
verejných zákazkách, JED, čestné vyhlásenie, Zoznam
hospodárskych subjektov)
• Kritériá hodnotenia ponúk ako ich stanoviť – sociálne,
environmentálne a inovatívne aspekty.
• Opis predmetu zákazky, druhy oznámení a ako ich spracovať,
súťažné podklady, ich štruktúra a čo musia a mali by mali
obsahovať; Obchodné podmienky.
• Dôležité inštitúty vo verejnom obstarávaní – samoočisťovací
mechanizmus, konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie.
• Oprávnenia, zodpovednosť uchádzačov vo verejnom obstarávaní a
ich nové povinnosti.
• Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, právne aspekty
elektronizácie.
• Revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní.
• Vaše problémy a otázky.
Organizačné údaje o kurze:Podmienkou realizácie odborného seminára je, aby v skupine bolo min. 10 osôb.

Lektor: Lektor: Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie
Dátum realizácie:02.04.2020 Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra