pozadie
Posledná zmena: 27.03.2020

Kurz S LUPOU NA PODMIENKY ÚČASTI

Názov modulu:Odborný seminár
Miesto realizácie kurzu:Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košice, Košice - okolie
Cena kurzu (cena s DPH):82 EUR (68.33 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Cena modulu je uvádzaná na osobu/kurz.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:CIEĽ KURZU:

Osobitne rozobrať problematiku podmienok účasti a poukázať na problémy s ich aplikáciou v praxi.


Podmienky účasti – detailné vysvetlenie tohto zákonného inštitútu a jeho správna aplikácia vo väzbe k ďalším ustanoveniam zákona; informácie z kontrolnej pôsobnosti

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, osoby podľa § 8 ZVO ale aj záujemcovia, uchádzači.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Zákonné ustanovenia viažuce sa k aplikácii podmienok účasti.
• Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní.
• Podmienky účasti ako jedna zo základných častí zadania zákazky a
ich nutná rovnováha s:
 • Opisom predmetu zákazky
 • Kritériami na vyhodnotenie ponúk
 • Osobitnými podmienkami plnenia zmluvy - Zmluva/Rámcová
dohoda
 • Sociálne, environmentálne a inovatívne aspekty v
podmienkach účasti.
• Podmienky účasti a ich procesná úprava v súťažných podkladoch
• Podmienky účasti podľa typu zákazky (nadlimitná/podlimitná,
zákazka s nízkou hodnotou, súťaž návrhov)
• Ako sa dotýka elektronizácia preukazovania splnenia podmienok
účasti (právne aspekty elektronizácie)
• Skúsenosti z praxe; z kontrolnej činnosti dohľadových orgánov.
• Vaše problémy a otázky.
Organizačné údaje o kurze:Podmienkou realizácie odborného seminára je, aby v skupine bolo min. 10 osôb.


Lektor: Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie
Dátum realizácie:16.04.2020 Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra