pozadie
Posledná zmena: 11.05.2022

Kurz ANALÝZA ROZPTYLU: PRÍSTUPY K ODHAĽOVANIU PRÍČIN A VPLYVOV

Miesto realizácie kurzu:Centrum výučby ACREA, Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Česko (Czech Republic)
Cena kurzu (cena s DPH):520.3 EUR (433.58 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Analýza rozptylu (analýza variancie, ANOVA) je jednou zo základných štatistických metód, ktorá nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach aplikovanej štatistiky a analýzy dát. Umožňuje odhaliť faktory, ktoré ovplyvňujú správanie danej číselnej veličiny a posúdiť mieru ich vplyvu, uskutočniť detailné porovnanie skupín alebo očistiť skúmaný vzťah od vplyvu inej premennej.
Organizačné údaje o kurze:10. - 11. 10. 2022 - prezenčne aj online
Dátum realizácie:10.10.2022 Poznámka k termínu realizácie:od 9:00 do 16:30, 2 dni
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Účastníci sa zoznámia s analýzou rozptylu jednoduchého aj dvojného triedenia, možnosťami podrobnejšieho testovania hypotéz o priemeroch v skupinách pomocou kontrastov a post hoc testov a s analýzou kovariancie.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Formánková
Telefón:+420 234 721 422
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA SR
Adresa:Zámocká 30, 811 00 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie. SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.