pozadie
Posledná zmena: 20.03.2020

Kurz Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Miesto realizácie kurzu:BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):72 EUR (60.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Dátum vydania akreditácie:30.09.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.
Organizačné údaje o kurze:Absolvent získa vedomosti o základoch toxikológie chemických látok, o ochrane zdravia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, a potrebné vedomosti o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci s nimi. Získané vedomosti uplatní v praxi pri dodržaní zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Dátum realizácie:21.04.2020
Rozsah kurzu:10 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Slávka Šamudovská
Telefón:0911 650 749
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice