pozadie
Posledná zmena: 20.03.2020

Kurz Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §21, §22, §23

Miesto realizácie kurzu:BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):78 EUR (65.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Oprávnenie VVZ-000190-06-05.1
Dátum vydania akreditácie:07.02.2018
Získaný certifikát:Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
Organizačné údaje o kurze:Prezentácia: 12.5.2020 od 7.45 - 8.00 hod

Rozsah kurzu: 12.5.2020 a 13.5.2020 od 8.00 – do 16.00

Cena kurzu: pre § 21 - 78€ s DPH, §22 - cena 84 € s DPH, §23 - cena 96 € s DPH

viac informácií sa dozviete na našej stránke: https://www.besoft.sk/vzdelavacie-stredisko-kosice
Dátum realizácie:12.05.2020
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Miriam Kyseľová
Telefón:0911 095 128
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BE-SOFT a.s.
Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice