pozadie
Posledná zmena: 09.10.2019

Kurz Vedenie vyšetrovania podvodov v poisťovníctve

Miesto realizácie kurzu:Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):150 EUR (125.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom 1–dňového kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi v oblasti profilovania páchateľov, rizikových klientov, prípravy vyšetrovania, vedenia vyšetrovania a dokumentovania vyšetrovania. I. časť podujatia sa venuje všeobecne teórií a odbornej stránke vyšetrovania podvodov, odprezentované informácie je možné využiť v akomkoľvek sektore. II. časť podujatia sa venuje konkrétnym prípadovým štúdiám v oblasti externých a interných podvodov v poisťovníctve.

Podujatie je vhodné pre vyšetrovateľov podvodov, compliance špecialistov, AML špecialistov, compliance právnikov, interných audítorov, kontrolórov poistných udalostí, forenzných špecialistov, poistných expertov a ďalších, ktorých uvedená problematika zaujíma alebo súvisí s výkonom ich pracovnej pozície v bankovníctve, poisťovníctve, finančníctve, telekomunikačných a iných službách.
Organizačné údaje o kurze:Obsah seminára

1.Úvod - predstavenie
2.Podvod, analytika a databázy, podnety a zúčastnené strany
•Podvod (definícia, delenie, základné znaky, prieskumy).
•Analytika, vedenie a tvorba vlastných databáz a ich využívanie – vyťažovanie.
•Podnety a zúčastnené strany (vyšetrovateľ, páchateľ).
3.Vyšetrovanie
•Vyhodnotenie podnetu a plán vyšetrovania.
•Investigatívne interview – výsluch (príprava, vedenie a metódy výsluchu).
•Dokumentovanie výsluchu.
•Neverbálna komunikácia.

4.Prípadové štúdie
•Externý poistný podvod.
•Interný podvod.
•Organizovaná skupina.
•Tímová práca účastníkov kurzu na skutočnom prípade.

5.Vyhodnotenie kurzu
Účastníci získajú „Osvedčenie“ o absolvovaní na základe aktívnej účasti na podujatí.
Dátum realizácie:14.11.2019
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Lektori: odborníci z praxe
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Valdimíra Lauko Jacková
Telefón:+421257873532
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.
Adresa:Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
Informácie o spoločnosti:Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Vzdelávacie aktivity:financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta