pozadie
Posledná zmena: 09.10.2019

Kurz Štandardy aktuárskej práce

Miesto realizácie kurzu:Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):230.4 EUR (192.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Oboznámiť účastníkov s existujúcimi štandardami aktuárskej práce, ktorými sa riadi držiteľ aktuárskej funkcie, alebo iný zamestnanec, ktorý vykonáva aktuársku funkciu. Vzorové ukážky implementácie aktuárskych štandardov v praxi.

Zamestnanci poisťovní, ktorí vykonávajú najmä aktuársku funkciu alebo funkciu riadenia rizík, alebo riadiaci pracovníci a manažéri poisťovní, ktorí sú prijímateľmi aktuárskych správ a analýz, si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii regulácie Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a s s ňou súvisiacimi predpismi. Štandardy na Slovensku vytvára a schvaľuje Slovenská spoločnosť aktuárov na základe európskych štandardov alebo medzinárodných aktuárskych štandardov.
Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.
Organizačné údaje o kurze:Obsah seminára

Legislatívne vymedzenie obsahu práce aktuára, resp. aktuárskej funkcie. Vysvetlenie obsahu štandardov aktuárskej práce.
Povinný štandard SSA č. 1 – Všeobecné aktuárske postupy
Povinný štandard SSA č. 2 - Finančná analýza schém dôchodkového zabezpečenia – úvod
Povinný štandard SSA č. 3 - Aktuárska prax vo vzťahu k IAS 19 Zamestnanecké požitky – úvod
Povinný štandard SSA č. 4 - Správa aktuárskej funkcie podľa smernice 2009/138/ES
Povinný štandard SSA č. 5 - Aktuárska prax vo vzťahu k Procesu ORSA podľa smernice 2009/138/ES
Slovník použitých termínov v Povinných štandardoch
Dátum realizácie:04.11.2019 Poznámka k termínu realizácie:Harmonogram
prezentácia: 8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára: 9.00 h
vyučovanie: 9.00 h – 16.00 h
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Lektor: Ing. Mária Kamenárová, skúsená odborníčka v oblasti aktuárstva a riadenia rizík v poisťovniach s 20-ročnou praxou, podpredsedníčka Slovenskej spoločnosti aktuárov a členka Výkonného výboru Európskej spoločnosti aktuárov v Bruseli
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Valdimíra Lauko Jacková
Telefón:+421257873532
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.
Adresa:Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
Informácie o spoločnosti:Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Vzdelávacie aktivity:financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta