pozadie
Posledná zmena: 09.10.2019

Kurz IFRS 9 Finančné nástroje

Miesto realizácie kurzu:Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):310.8 EUR (259.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Od roku 2018 je účinný štandard IFRS 9 Finančné nástroje. Cieľom seminára je získať prehľad o hlavných témach štandardu, s dôrazom na portfóliá finančných aktív a záväzkov, riadenie rizika, deriváty a zaisťovacie účtovníctvo. Zároveň porovnáva IFRS 9 s predchádzajúcou úpravou IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.
Významnou témou seminára je taktiež Expected Credit Loss (ECL) - Model pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam oceňovaným metódou efektívnej úrokovej miery (EIR), napr. k portfóliám poskytnutých úverov, hypoték, leasingov, pohľadávok z kreditných kariet a k portfóliám nakúpených dlhopisov.

Seminár je určený metodikom účtovníctva a všetkým zamestnancom, ktorí sa zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku a finančných záväzkov a ktorých práca si vyžaduje ovládať predmetnú problematiku.
Organizačné údaje o kurze:Obsah seminára

Portfóliá finančných aktív a záväzkov
tvorba portfólií finančných aktív, cash-flow-test a business-model-test
model pre dlhové nástroje a pre akcie
oceňovanie reálnou hodnotou, koncept Basic Lending Agreement, vložené deriváty do finančných aktív
finančné záväzky, reálna hodnota, ocenenie vlastného kreditného rizika, vložené deriváty, deriváty na vlastný kapitál emitenta
Deriváty, riadenie rizika a zaisťovacie účtovníctvo
zaisťovacie vzťahy s derivátovým a nederivátovým zaisťovacím nástrojom, prirodzené zaistenie
metóda zaistenia cash flow, metóda zaistenia fair value, metóda zaistenia čistej cudzomenovej investície
formulácia a dokumentácia zaisťovacích vzťahov, metóda teoretického derivátu, testy efektivity, neperfektné zaistenie
Príklady
Opravné položky k EIR aktívam – Expected Credit Loss Model
modelovanie kreditného rizika
vykazovanie opravných položiek na báze 12-mesačného a celoživotného Expected Credit Loss, pohľadávky v tzv. Stage 1, 2, 3
definícia defaultu; modelovanie Probability of Default, Exposure at Default, Loss Given Default
príklady na rôznych typoch portfólií (korporátne úvery, pohľadávky z kreditných kariet, hypotéky, leasingy, nakúpené dlhopisy a pod.)
Poznámka k termínu realizácie:Harmonogram
prezentácia: 8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára: 9.00 h
vyučovanie: 9.00 h – 16.00 h
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Lektor: prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická, Praha)
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Valdimíra Lauko Jacková
Telefón:+421257873532
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.
Adresa:Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
Informácie o spoločnosti:Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Vzdelávacie aktivity:financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta