pozadie
Posledná zmena: 09.10.2019

Kurz IFRS 9 a kreditný scoring

Miesto realizácie kurzu:Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):310.8 EUR (259.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom seminára je zamerať sa predovšetkým na štatistické techniky, ktoré modelovanie Expected Credit Loss (ECL) model vyžaduje. Zameriava sa na kvantitatívne aspekty modelovania ECL a jeho jednotlivých častí: modelovanie a predikovanie pravdepodobnosti zlyhania (PD), percentuálna výška straty pri zlyhaní (LGD), expozícia pri zlyhaní (EAD) atď. Seminár sa bude venovať ECL z hľadiska návrhu modelu kreditného rizika a ukáže účastníkom širokú škálu prístupov, od tradičných metód typu logistická regresia, až po data-driven metódy, používané napr. v klasifikácii a v data miningu.

Seminár je určený najmä zamestnancom z oblasti riadenia rizík, ktorí sa podieľajú na štatistickom modelovaní podľa IFRS 9 (napr. kreditný scoring a ECL loss, portfólio, deriváty). Ďalej je určený zamestnancom útvarov financií alebo controllingu, či už vo finančných inštitúciách alebo z nefinančného sektora, a tiež zamestnancom účtovných útvarov, ktorí sa podieľajú na príprave účtovných závierok podľa IFRS. Predpokladajú sa základné znalosti štatistiky.
Organizačné údaje o kurze:Obsah seminára

Expected Credit Loss (ECL) model – základné princípy
indikátory podstatného zhoršenia kreditnej kvality aktíva či portfólia aktív
možné prístupy k ECL
časová hodnota peňazí, zdroje informácií, modelovanie predčasných splátok a ďalšie úskalia modelovania ECL
Pravdepodobnosť zlyhania (PD)
tradičný prístup pre modelovanie PD: výber indikátora zlyhania a jeho prediktorov, transformácia premenných, korelačná analýza, logistická regresia
meranie kvality modelu: Giniho koeficient, ROC krivka
alternatívne prístupy: Lasso regresia, Cox proportional hazards model, Neural networks, Classification trees atď.
Výška straty pri zlyhaní
zásady pri modelovaní LGD a EAD pod štandardom IFRS 9 (vs. Basel II)
Dátum realizácie:14.11.2019 Poznámka k termínu realizácie:Harmonogram
prezentácia: 8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára: 9.00 h
vyučovanie: 9.00 h – 16.00 h
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Lektori: prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. Ing. Petra Tomanová, MSc (Vysoká škola ekonomická, Praha)
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Valdimíra Lauko Jacková
Telefón:+421257873532
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.
Adresa:Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
Informácie o spoločnosti:Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Vzdelávacie aktivity:financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta