pozadie
Posledná zmena: 09.10.2019

Kurz Zmeny v IFRS novinky, komentáre a príklady

Miesto realizácie kurzu:Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):280.8 EUR (234.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Seminár umožní účastníkom získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch, ktoré budú vysvetlené na praktických príkladoch.

Odborní zamestnanci bánk, iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými podľa IFRS. Interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí pracujú s účtovnými závierkami pripravovanými na základe medzinárodných účtovných štandardov IFRS a chcú si zmeny potvrdiť na príkladoch.
Organizačné údaje o kurze:Obsah seminára

09.00 – 09.30
IFRS účinné pre účtovné závierky v roku 2019
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/412 z 14. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 12 a 23 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 11.
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 19.
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/237 z 8. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28.
09.30 – 10.30
IFRS 15 - Vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi
10.30 – 10.45 prestávka – káva
10.45 – 12.00
IAS 17 a IFRS 16 - Lízingy - porovnanie „operatívneho“ a „finančného“ lízingu;prechod z IAS 17 na IFRS 16 k 1.1.2019
12.00 – 13.00 prestávka – obed
13.00 – 14.30
Zmeny v oblasti prezentácie finančných nástrojov, derivátov a zaisťovacieho účtovníctva
IFRS 9 – Finančné nástroje
IAS 39 – Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie
IAS 32 – Finančné nástroje: vykazovanie
14.30 – 15.00 diskusia – závery
Dátum realizácie:29.11.2019 Poznámka k termínu realizácie:Harmonogram
registrácia: 8.45 -9.00 hod.
seminár: 9.00 - 15.00 hod.
Rozsah kurzu:6 h.
Doplňujúce informácie:Lektor: Ing. Ivan Bošela, PhD, CA, Ing. Ivan Bošela ml.,daňoví a účtovní poradcovia, audítori, dlhoroční prekladatelia a revízori textov nových štandardov.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Valdimíra Lauko Jacková
Telefón:+421257873532
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.
Adresa:Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
Informácie o spoločnosti:Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Vzdelávacie aktivity:financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta