pozadie
Posledná zmena: 09.10.2019

Kurz Compliance vo finančnej inštitúcii

Miesto realizácie kurzu:Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):145.2 EUR (121.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Poskytnúť ucelený prehľad o funkcii Compliance umožňujúci jej proporcionálne nastavenie s dôrazom na správnu identifikáciu, interpretáciu a eskaláciu compliance rizík – compliance risk manažment.

Pracovníci bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, podvodov a interní audítori.
Organizačné údaje o kurze:Obsah seminára

1. Definovanie Compliance funkcie
Čo a prečo je Compliance?
Postavenie a vývoj Compliance v rámci Corporate Governance
Požiadavky na efektívne riadenie compliance rizík
Základné regulatórne oblasti v pôsobnosti Compliance
2. Compliance risk assessment (CRA)
Plánovanie
Analýza regulatórnych požiadaviek
Rizikové indikátory
Meranie, interpretácia a eskalácia compliance rizík
Nápravné opatrenia a ich monitoring
3. Kontroly druhej úrovne
Implementácia do interného kontrolného systému
Parametre kontrol
Realizácia kontrol, interpretácia a eskalácia výsledkov
Nápravné opatrenia a ich monitoring
4. Základné Compliance procesy
Monitoring legislatívy a jej implementácia
Posudzovanie nových produktov a služieb
Komunikácia s regulátorom
Vzdelávanie
Pripomienkové konanie
Vybavovanie sťažností
5. Securities Compliance
Poskytovanieí investičných služieb (MiFID)
Ochrana kapitálového trhu (MAD)
Stret záujmov - zisťovanie a riadenie (COI)
Dátum realizácie:10.10.2019
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Lektor: Mgr. Ing. Lucien Strnad – špecialista na problematiku Compliance. V súčasnosti pracuje na pozícii manažéra oddelenia Securities Compliance v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Valdimíra Lauko Jacková
Telefón:+421257873532
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.
Adresa:Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
Informácie o spoločnosti:Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Vzdelávacie aktivity:financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta