pozadie
Posledná zmena: 09.10.2019

Kurz Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania

Miesto realizácie kurzu:Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):200.4 EUR (167.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaliť sa vo vyšetrovaní podvodov.
Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi.
Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.
Organizačné údaje o kurze:Obsah seminára

- Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách
- Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách
- Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách
trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
trestná činnosť spojená s bezhotovostnými transakciami
úverové podvody
zneužitie bankových dokumentov
krádež a falšovanie identity
podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
- Interné podvody
krádež, sprenevera
zneužitie právomoci zamestnancov
trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva
- Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti
prepadnutie pobočiek bánk a ATM
riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca medzi bankami..)
Dátum realizácie:26.11.2019
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Lektor: JUDr. Petr Barák, vedúci oddelenia riadenia operačných rizík a AML, Air Bank a.s. s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti Fraud detection, Operational Risk a Business Continuity, Security a AML.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Valdimíra Lauko Jacková
Telefón:+421257873532
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.
Adresa:Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov
Informácie o spoločnosti:Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Vzdelávacie aktivity:financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta