pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Mesačný intenzívny kurz angličtiny

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):257 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsah programu anglického jazyka na vstupnej úrovni účastníkov A2 sa zameriava na osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach stretávanie sa s novými ľuďmi, telefonovanie, objednanie ubytovania a jedla, nákupy a trávenie voľného času. Podstatný čas vyučovania je venovaný osvojeniu stratégií posluchu a práci s vypočutými s informáciami. Obsah programu anglického jazyka na vstupnej úrovni účastníkov B1 sa zameriava na základné a najfrekventovanejšie výrazy anglického jazyka a vedie k orientácii v základných komunikačných situáciách. Obsah programu pomáha rozvíjať základné zručnosti a stratégie potrebné na úspešné zvládnutie jednoduchej ústnej a písomnej komunikácie. Počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Tieto situácie budú analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu a odstránenie gramatických a významových nepresností. Čítanie s porozumením - osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie v žánroch - ponuky práce, životopisy, formuláre, články v novinách a časopisoch, zákony a nariadenia. Písanie bude sústredené na nasledovné písomné útvary - zostavenie životopisu zodpovedajúceho európskym a medzinárodným normám, napísanie motivačného listu a žiadosti na účasť vo výberovom konaní, písanie súkromných emailov, pracovných emailov, vyplnenie formulárov a vypracovanie krátkych správ.
Organizačné údaje o kurze:Cieľom programu je vrátiť sa zrýchlenou formou k základom anglického jazyka pre praktické účely pobytu v krajine, kde je cieľovým jazykom angličtina. Absolvovaním kurzu sa účastníkom podarí obnoviť, resp. ďalej budovať svoje kompetencie v hovorovom a písomnom štýle.
Dátum realizácie:07.10.2019 Poznámka k termínu realizácie:07.10.2019 - 31.10.2019
Rozsah kurzu:64 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:+421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava