pozadie
Posledná zmena: 26.09.2018

Kurz Kurz §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty s novým Osvedčením Vyhláška 508/2009 Z.z

Miesto realizácie kurzu:APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, 82109 BRATISLAVA
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):60 EUR
Popis akreditácie:Národný inšpektorát práce MIPEL, spol. s r.o. (31339077) Bratislava 82109, Prievozská 1 VVZ-0187/15-05.1 05.1 20.10.2015 - MIPEL, spol. s r.o. (31339077) Bratislava 82109, Prievozská 1 VVZ-0186/15-05.2 05.2 20.10.2015
Dátum vydania akreditácie:20.10.2015
Získaný certifikát:Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsahom školenia je aktualizovaný projekt vzdelávania elektrotechnikov, schválený NIP Košice. Ukončené je Vydaním Osvedčenia.

Učebná osnova:

Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z. z.
Technická dokumentácia, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy
Základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovitého napätia / prúdy, spôsoby označovania, krytie
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie
Posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík)
Vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov, ochranné prvky
Elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach
Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom
Kladenie elektrických vedení
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických
Rozšírenie bloku 8 pri požiadavke na odbornú spôsobilosť pre EZ nad 1000V alebo EZ v objektoch triedy B a triedy B1
Iba u nás sú skúšky hravou a zábavnou formou-netreba sa ničoho obávať.
Organizačné údaje o kurze:V cene je zahrnuté

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, káva,osvedčenie.Miesto konania

APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, 82109 BRATISLAVA

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.Obedy pre účastníkov

Reštaurácia Bridge sídli na súkenníckej ulici v Bratislave, v objekte Apollo klubu v priestoroch bývalej reštaurácie Apollo. Interiér je zariadený novým vybavením v príjemnom štýle poskytujúcom návštevníkom dostatok súkromia.
Dátum realizácie:10.10.2018
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:JANA ZACHOVÁ
Telefón:+421948745454
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MIPEL, spol. s r. o.
Adresa:Prievozská 1, 821 09 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Naša spoločnosť MIPEL, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 za pomoci skúsených odborníkov, dlhodobo pôsobiacich v oblasti tvorby a riadenia programov celoživotného vzdelávania, ako aj lektorov, spolupracujúcich na príprave a realizácii ponúkaných kurzov, školení a konferencií pre elektrotechnikov a revíznych technikov. Sme oprávnená vzdelávacia organizácia so zameraním na kurzy elektrotechnikov, školenia elektrotechnikov, aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov a revíznych technikov.
Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb podľa vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníkom našich kurzov zabezpečujeme ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.
Vzdelávacie aktivity:1.Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov. 2. Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. 3. Školenie elektrotechnikov §22 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. 4. Školenie elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. 5. Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška 508/2009 Z.z. 6. Aktualizácia Osvedčení do 5-ich rokov §21-24 - "Aktualizačná odborná príprava"