pozadie
Posledná zmena: 11.05.2022

Kurz Regresná analýza II.

Miesto realizácie kurzu:ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):240 EUR (200.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Samostatný jednodenný kurz nadväzuje na látku kurzu Regresní analýza I. Pojednáva o overovaní správnosti a vhodnosti lineárneho regresného modelu. Rozširuje modelové možnosti pre spresnenie popisu vzťahov a ponúka aparát diagnosticko-predikčného charakteru. Pojednáva o kategorizovaných prediktoroch a analýze ich vplyvu na závislú premennú, o nelineárnych a interakčných členoch v rovnici. Postupy hodnotenia modelu pomocou rezíduí a charakteristík vplyvu jednotlivých pozorovaní. Predikčná úloha regresných rovníc a meranie ich predikčnej sily tak, aby výsledné rovnice maximálne odpovedali dátovej realite.
CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
Cieľom kurzu, je rozšíriť aparát modelovania vzťahov pomocou lineárnej regresie tak, aby výsledné rovnice maximálne odpovedali dátovej realite. Schopnosť využitia postupov evaluácie pre vhodný popis reálnych vzťahov, hlbšie vysvetlenie a presnejšie predikcie.
KURZ JE URČENÝ:
Kurz je určený pre tých analytikov, ktorí chcú využiť aparát regresnej analýzy v komplexnom pohľade a pre tých, čo pracujú zo zložitejšími problémami, a to jak pri explanácií ako aj pri predikcií.
PREDPOKLADY:
Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je schopnosť základného ovládania PC, znalosť pojmu korelačného koeficientu a jeho významu, princípu testovania hypotéz a znalosť regresnej analýzy v rozsahu kurzu „Regresná analýza I“. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné.
PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE:
Schopnosť kalibrácie modelu, diagnostiky prípadov a konštrukcie kvalitných explanačných a predikčných rovníc.
Organizačné údaje o kurze:19. 10. 2022, prezenčně i online, od 9:00 do 16:30
Dátum realizácie:19.10.2022
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:POPIS OBSAHU A POSTUPU: Výučba postupuje od rozšírenia regresného modelu (kontrasty, interakcie, nelinearita) cez overovanie predpokladov rovnice modelu a kvality modelu k diagnostike a predikcii. Praktické ukážky výstupov tvoríme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics. PROGRAM KURZU: model viacnásobnej regresnej analýzy – zhrnutie základov nominálne kategorizované nezávislé premenné a analýza ich vplyvu zavedenie interakčného efektu do rovnice analýza reziduí a ich význam vplyv pozorovaní na rovnicu – influenčné charakteristiky multikolinearita predikčné rovnice a evaluácia predikčného postupu
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Formánková
Telefón:+420 234 721 422
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA SR
Adresa:Zámocká 30, 811 00 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie. SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.