pozadie
Posledná zmena: 27.12.2022

Kurz Regresná analýza II.

Miesto realizácie kurzu:ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Česko (Czech Republic)
Cena kurzu (cena s DPH):240 EUR (200.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Samostatný jednodenný kurz nadväzuje na látku kurzu Regresní analýza I. Pojednáva o overovaní správnosti a vhodnosti lineárneho regresného modelu. Rozširuje modelové možnosti pre spresnenie popisu vzťahov a ponúka aparát diagnosticko-predikčného charakteru. Pojednáva o kategorizovaných prediktoroch a analýze ich vplyvu na závislú premennú, o nelineárnych a interakčných členoch v rovnici. Postupy hodnotenia modelu pomocou rezíduí a charakteristík vplyvu jednotlivých pozorovaní. Predikčná úloha regresných rovníc a meranie ich predikčnej sily tak, aby výsledné rovnice maximálne odpovedali dátovej realite.

Program kurzu:
1. model viacnásobnej regresnej analýzy – zhrnutie základov
2. nominálne kategorizované nezávislé premenné a analýza ich vplyvu
3. zavedenie interakčného efektu do rovnice
4. analýza reziduí a ich význam
5. vplyv pozorovaní na rovnicu – influenčné charakteristiky
6. multikolinearita
7. predikčné rovnice a evaluácia predikčného postupu
Organizačné údaje o kurze:29.3.2023
prezenčně aj online
Dátum realizácie:29.03.2023 Poznámka k termínu realizácie:9:00 - 16:30 hod.
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/regresni-analyza-ii/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Vladimíra Kozojedová
Telefón:+420 739 728 797
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA CR, spol. s r.o.
Adresa:Krakovská 7, 110 00 Praha 1
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. OVLÁDANIE SOFTVÉRU IBM SPSS, JAZYKA R A DALŠÍCH: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, Predictive Solution, Remark Office OMR, jazyk R a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.