pozadie
Posledná zmena: 11.05.2022

Kurz Regresná analýza I.

Miesto realizácie kurzu:ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):240 EUR (200.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Regresná analýza je metóda štatistickej analýzy vzťahov. Slúži k popisu, vysvetlení a k predikcií. Kurz zahrňuje modely jednorozmernej a viacrozmernej lineárnej regresnej analýzy pre číselné premenné. Dôraz je kladený na význam a konštrukciu základného modelu, testy hypotéz o jeho parametroch a na výber vhodných prediktorov pomocou automatických postupov.
CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
Cieľom jednodenného kurzu je porozumieť princípu a významu regresného modelovaniu a aplikáciám regresných rovníc. Špecifické vlastnosti modelov a overovanie predpokladov modelu sú obsahom nasledovného kurzu „Regresná analýza II“.
KURZ JE URČENÝ:
Kurz je určený pre každého, kto potrebuje zostavovať dobre interpretovateľné modely závislosti medzi číselnými premennými, vysvetľovať chovanie a variabilitu číselných veličín a predikovať jej hodnoty.
PREDPOKLADY:
Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je základné ovládanie PC, znalosť pojmu korelačného koeficientu a jeho významu a znalosť princípu testovania hypotéz. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné.
PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE:
Schopnosť aplikovať regresné rovnice v praktických úlohách analýzy dát a/alebo schopnosť interpretovať a orientovať a v publikovaných modeloch.
Organizačné údaje o kurze:18.10.2022, prezenčně aj online, od 9:00 do 16:30
Dátum realizácie:18.10.2022
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:POPIS OBSAHU A POSTUPU: Výuka postupuje od jednoduchej rovnice k viacnásobnej regresii na praktických príkladoch analýzy dát. Praktické ukážky výstupov tvoríme jednoduchou počítačovou cestou v programe IBM SPSS Statistics. PROGRAM KURZU: model jednoduchej rovnice s jednou nezávislou premennou bodový dvojrozmerný graf; korelácie a lineárna regresná rovnice (priamka) vlastnosti jednoduchej lineárnej regresie, princíp metódy najmenších štvorcov testy hypotéz a odhad parametrov priamky, koeficient determinácie rezíduá a jednoduchá reziduálna analýza modely nelineárnych vzťahov – krivky prevoditeľné transformácie na linearitu vysvetlenie a predikcia regresnej rovnice model viacnásobnej lineárnej regresie – rozšírenie na viac nezávislých premenných význam výsledkov a parametrov rovnice testovanie parametrov a testovanie signifikancie vzťahu sekvenčné postupy určenia prediktorov
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Formánková
Telefón:+420 234 721 422
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA SR
Adresa:Zámocká 30, 811 00 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie. SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.