pozadie
Posledná zmena: 27.12.2022

Kurz Regresná analýza I.

Miesto realizácie kurzu:ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Česko (Czech Republic)
Cena kurzu (cena s DPH):240 EUR (200.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Regresná analýza je metóda štatistickej analýzy vzťahov. Slúži k popisu, vysvetlení a k predikcií. Kurz zahrňuje modely jednorozmernej a viacrozmernej lineárnej regresnej analýzy pre číselné premenné. Dôraz je kladený na význam a konštrukciu základného modelu, testy hypotéz o jeho parametroch a na výber vhodných prediktorov pomocou automatických postupov.

Program kurzu:
1. model jednoduchej rovnice s jednou nezávislou premennou
2. bodový dvojrozmerný graf; korelácie a lineárna regresná rovnice (priamka)
3. vlastnosti jednoduchej lineárnej regresie, princíp metódy najmenších štvorcov
4. testy hypotéz a odhad parametrov priamky, koeficient determinácie
5. rezíduá a jednoduchá reziduálna analýza
6. modely nelineárnych vzťahov – krivky prevoditeľné transformácie na linearitu
7. vysvetlenie a predikcia regresnej rovnice
8. model viacnásobnej lineárnej regresie – rozšírenie na viac nezávislých premenných
9. význam výsledkov a parametrov rovnice
10. testovanie parametrov a testovanie signifikancie vzťahu
11. sekvenčné postupy určenia prediktorov
Organizačné údaje o kurze:28.3.2023
prezenčně aj online
Dátum realizácie:28.03.2023 Poznámka k termínu realizácie:9:00 - 16:30 hod.
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/regresni-analyza-i/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Vladimíra Kozojedová
Telefón:+420 739 728 797
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA CR, spol. s r.o.
Adresa:Krakovská 7, 110 00 Praha 1
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. OVLÁDANIE SOFTVÉRU IBM SPSS, JAZYKA R A DALŠÍCH: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, Predictive Solution, Remark Office OMR, jazyk R a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.