pozadie
Posledná zmena: 27.12.2022

Kurz Korelačná analýza

Miesto realizácie kurzu:ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Česko (Czech Republic)
Cena kurzu (cena s DPH):240 EUR (200.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Korelácia patrí k najzákladnejším pojmom štatistickej analýzy dát. Má svoje priame uplatnenie a súčasne je nutnou podmienkou pre ďalšie analytické postupy (regresná a faktorová analýza, hierarchické modely, teória merania a ďalšie). Jej prednosťou je jednoduchá aplikácia, prehľadnosť a názornosť korelačných mier a intuitívny význam výsledkov. Napriek tomu, ale môžu jednotlivé miery skresliť informáciu vyjadrenou v dátach, ak nie sú uplatňované korektne podľa ich významu a vlastností.

Program kurzu:
1. Pearsonov lineárny korelační koeficient r – jeho definícia a vlastnosti, korelační bodový graf; korelácia a kovariancia
2. súbežnosť, súvislosť a kauzalita
3. korelačný koeficient a vlastnosti v korelačnom grafe
4. robustná a rýchla miera korelácie – Blomquistovo koppa
5. poradové koeficienty korelácie
6. testy hypotéz o signifikancií koeficientov
7. korelačná matice a jej výpovedná hodnota
8. parciálne korelácie a jej úloha v modeli nepravej korelácie a sprostredkova¬ného vzťahu
9. vzťahy medzi tromi premennými a identifikácia modelu vzťahov pomocou priamych a parciálnych korelačných koeficientov
10. atenuačná formula
Organizačné údaje o kurze:27.3.2023
prezenčne aj online
Dátum realizácie:27.03.2023 Poznámka k termínu realizácie:9:00 - 16:30 hod.
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/korelacni-analyza/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Vladimíra Kozojedová
Telefón:+420 739 728 797
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA CR, spol. s r.o.
Adresa:Krakovská 7, 110 00 Praha 1
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. OVLÁDANIE SOFTVÉRU IBM SPSS, JAZYKA R A DALŠÍCH: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, Predictive Solution, Remark Office OMR, jazyk R a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.