pozadie
Posledná zmena: 11.05.2022

Kurz Korelačná analýza

Miesto realizácie kurzu:ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):240 EUR (200.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Korelácia patrí k najzákladnejším pojmom štatistickej analýzy dát. Má svoje priame uplatnenie a súčasne je nutnou podmienkou pre ďalšie analytické postupy (regresná a faktorová analýza, hierarchické modely, teória merania a ďalšie). Jej prednosťou je jednoduchá aplikácia, prehľadnosť a názornosť korelačných mier a intuitívny význam výsledkov. Napriek tomu, ale môžu jednotlivé miery skresliť informáciu vyjadrenou v dátach, ak nie sú uplatňované korektne podľa ich významu a vlastností.
CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
Zoznámiť účastníkov s korelačnými mierami pre číselné dáta a s ich aplikačným využitím v rôznych praktických situáciách. Problematika je ilustrovaná a precvičovaná na reálnych dátach z analytickej praxi. Účastníci získajú dostatočné znalosti pre samostatné korektné využívanie korelácií vo svojich vlastných analýzach.
KURZ JE URČENÝ:
Analytici z odboru marketingu, personalisti, pracovníci v oblasti kontroly kvality a kontroly procesov, lekári, výskumní, vedeckí alebo pedagogickí pracovníci, ekonómovia atd.
PREDPOKLADY:
Predpokladom pre účasť na kurze je znalosť základných popisných štatistík. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné – všetky potrebné kroky korelačných analýz prevedieme spoločne a bez akýchkoľvek špeciálnych nárokov.
PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE:
Účastníci získajú súhrn znalostí a jednoduchých korelačných postupov pre úspešnú a korektnú aplikáciu v praxi a pre odpoveď na analytické otázky o vzťahoch medzi premennými.
Organizačné údaje o kurze:17.10.2022, prezenčne aj online
Dátum realizácie:17.10.2022 Poznámka k termínu realizácie:9:00 - 16:30
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:POPIS OBSAHU A POSTUPU: Výučba postupuje: od pojmov ku korelačným mieram, od predpokladov pre využitie k interpretácii výsledkov, od korelačných súvislostí ku kauzálnym úvahám, od párovej korelácie k úlohám parciálnych vzťahov. PROGRAM KURZU*: Pearsonov lineárny korelační koeficient r – jeho definícia a vlastnosti, korelační bodový graf; korelácia a kovariancia súbežnosť, súvislosť a kauzalita korelačný koeficient a vlastnosti v korelačnom grafe robustná a rýchla miera korelácie – Blomquistovo koppa poradové koeficienty korelácie testy hypotéz o signifikancií koeficientov korelačná matice a jej výpovedná hodnota parciálne korelácie a jej úloha v modeli nepravej korelácie a sprostredkova­ného vzťahu vzťahy medzi tromi premennými a identifikácia modelu vzťahov pomocou priamych a parciálnych korelačných koeficientov atenuačná formula
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Formánková
Telefón:+420 234 721 422
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA SR
Adresa:Zámocká 30, 811 00 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie. SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.