pozadie
Posledná zmena: 11.05.2022

Kurz Základy štatistiky pre analýzu dát

Miesto realizácie kurzu:ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):576 EUR (480.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Úvodný štatistický kurz je usporiadaný tak, aby zahrňoval základné témy a najčastejšie používané metódy štatistickej analýzy dát (popisná štatistika, testy hypotéz, korelačná a regresná analýza).

Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do základov štatistickej práce a analýzy dát, zoznámiť je s pojmami, metódami a prostriedkami pre:
popis súboru
komparáciu skupín
asociačnú a korelačnú analýzu.
Témy sú rovnomerné rozložené medzi analýzu číselných dát a početností (percent). Poslucháči si rovnako osvoja návyky práce s profesionálnym štatistickým softvérom IBM SPSS Statistics.

Kurz je určený záujemcom, ktorí spracovávajú štatistické dáta z oblasti marketingu, výskumu trhu, vyhodnocujú údaje z firemných databáz, pracovníkom výskumných firiem, ale tiež všetkým ostatným, ktorí chcú získať informácie o základných postupoch a metódach analýzy dát.
Organizačné údaje o kurze:Termín kurzu: 7. - 9. 11. 2022, prezenčne aj online
Dátum realizácie:07.11.2022 Poznámka k termínu realizácie:3 dni, 24 výučbových hodín, 9:00 - 16:30
Rozsah kurzu:24 h.
Doplňujúce informácie:POPIS OBSAHU A POSTUPU: Výučba základných postupov a metód analýzy dát za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base). PROGRAM KURZU: základné pojmy: matica dát, typy premenných, miery polohy a variability kategorizované dáta: tabuľka početností, grafy početností (stĺpcový a koláčový graf) triedenie druhého stupňa, kontingenčná tabuľka princíp testovania hypotéz, testy v kontingenčnej tabuľke číselné premenné: kvantily, boxplot, priemer, smerodajná odchýlka, intervaly spoľahlivosti T-testy, ANOVA korelačná analýza regresná analýza
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Formánková
Telefón:+420 234 721 422
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA SR
Adresa:Zámocká 30, 811 00 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie. SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.