pozadie
Posledná zmena: 21.03.2018

Kurz Kurz §21 /E2,A/ - Elektrotechnik, Kurz §22 /E2,A/ - Samostatný elektrotechnik, Kurz §23 /E2,A/ - Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo prevádzky, Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Názov modulu:Elektrotechnická spôsobilosť
Miesto realizácie kurzu:Študentská 23, Trnava, 91745
Kurz sa poskytuje: Trnava
Cena kurzu (cena s DPH):0.00 EUR
Popis akreditácie:VVZ-0353/10-05.1
Dátum vydania akreditácie:16.12.2010
Získaný certifikát:Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A.
Organizačné údaje o kurze:Trnava, SPŠD
Poznámka k termínu realizácie:realizované priebežne
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Ivan Magdolen
Telefón:+421335340681
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Stredná priemyselná škola dopravná
Adresa:Študentská 23, 91745 Trnava
Informácie o spoločnosti:Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava pripravuje absolventov v 4-ročnom dennom štúdiu pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky dopravy, logistiky a telekomunikácií. Ponúka školské vzdelávacie programy : automobilová technika, logistika, zasielateľstvo a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Škola je v rámci Koordinačného centra odborného vzdelávanie školiteľom pre PSA Peugeot Citröen a ponúka vzdelávanie a školenie pracovníkov priemyselných podnikov.
Vzdelávacie aktivity:Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave má oprávnenie na vzdelávanie dospelých, Vzdelávanie dospelých vykonávame v nasledovných oblastiach : - školenia v rámci Koordinačného centra odborného vzdelávania - pri STU v Bratislave, kde vykonávame najmä školenia pre Peugeot Citröen - na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ponúkame akreditované kurzy podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21, §22, §23 - elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A a taktiež ponúkame AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU. - na základe udelenej akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponúkame akreditovaný študijný program "Elektrotechnické minimum" na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov. - ponúkame jazykové kurzy v akreditovanej Jazykovej škole pre našich študentov i pre verejnosť. - pripravujeme na skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v kurze Dopravca v cestnej doprave