pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov - maturantov

Miesto realizácie kurzu:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Poznámka k cene:Kurz je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR okrem poplatku za mestskú daň a za učebnice.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Rozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetoch, ktoré sú potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku. Získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov.
Organizačné údaje o kurze:Študenti sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň. Študijnú skupinu tvorí 10 – 15 študentov. Výučba prebieha od pondelka do piatka a pozostáva zo 4 vyučovacích hodín všeobecného jazyka doobeda a 2 vyučovacích hodín špecializovaného jazyka (Slovenčina PLUS) popoludní (1 vyučovacia hodina/45 min.).


Exkurzia:
3-dňová exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska (kultúrne a historické pamiatky – mestá, hrady, múzeá, jaskyne a iné zaujímavosti).
Počet miest je obmedzený.
Dátum realizácie:30.06.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania: 30.06.2019 - 19.07.2019
(príchod a registrácia 30.06.2019)
Rozsah kurzu:100 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-maturantov/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Dana Krajčiová
Telefón:tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava