pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Intenzívny denný program všeobecného nemeckého jazyka a Handelsdeutsch

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):475 EUR
Poznámka k cene:V cene je školné, poplatok za vstupné testy.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu o každodenných témach a činnostiach. Rozvíjanie ústneho prejavu na zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka. Používanie cudzieho jazyka bez prekladu do materinského jazyka. Písanie esejí zameraných na bezprostredné potreby študenta. Počúvanie prejavov a diskusií na témy celospoločenského významu a rozvíjanie schopnosti vyjadriť svoj názor a podporiť argumentáciu.
Osvojenie slovnej zásoby obchodnej angličtiny pre zvládnutie komunikácie v tematických okruhoch:
Firma a jej fungovanie;
Procesy vo firme a firemná kultúra; Výroba a predaj;
Reklama a marketing;
Investície;
Obchodné stretnutia a obchodné rokovania;
Konferencie;
Počúvanie odborných diskusií, prednášok a mediálnych príspevkov;
Čítanie s porozumením
Rozvíjanie konverzácie - Najpoužívanejšie frázy, dôležité spojenia a diskusné stratégie pre small talk ako aj pre komunikáciu so zahraničným partnerom
Organizačné údaje o kurze:Cieľ kurzu:
Zdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie v odbornom jazyku zameranom na situácie bežného pracovného dňa, ale aj počas spoločenských podujatí na náležitej jazykovo-kultúrnej úrovni. Cieľová skupina
Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.

Cieľová skupina:
Absolventi I. a II. stupňa VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.

1.termín:
Vstupné testy: 14.09.2018
Zaplatenie: do 21.09.2018

2.termín:
Vstupné testy: 09.01.2019
Zaplatenie: do 11.01.2019

3.termín:
Vstupné testy: 07.03.2019
Zaplatenie: do 12.03.2019
Dátum realizácie:18.03.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania:
18.03. - 17.05.2019
Rozsah kurzu:120 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/intenzivny-denny-program-vseobecneho-nemeckeho-jazyka-a-handelsdeutsch/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava