pozadie
Posledná zmena: 13.07.2020

Kurz Seniorský program - Angličtina pre mierne pokročilých (úroveň B1.2)

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):190 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom programu je rozšíriť slovnú zásobu a prehĺbiť sebadôveru v komunikácii v anglickom jazyku. Osvojiť si ďalších 500 najfrekventovanejších slov, naučiť sa čítať a používať tieto slová v komunikačných situáciách pomocou rozvinutých jazykových funkcií. Osvojiť si synonymá a uplatňovať ich v prípade substitúcie neznámych výrazov.

Čítanie dlhších tematicky ladených textov vyvodzovanie významov neznámych slov. Diskusia o prečítanom texte, personalizácia textu. Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov, TV správ a vysielania krátkych žánrových celkov. Používanie rozvinutých prvkov gramatického systému na vyjadrenie jazykových funkcii. Samostatný a dialogický ústny prejav na vybrané konverzačné témy- Domov a bývanie, ľudské telo, doprava a cestovanie, ovocie a zelenina, vzdelávanie a práca, fauna a flóra, služby, obchody, šport, krajiny a miesta, historické miesta.
Organizačné údaje o kurze:Cieľová skupina:
Seniori 50+
Dátum realizácie:05.10.2020 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania: 05.10.2020 - 10.05.2021
Rozsah kurzu:92 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/seniorsky-program-anglictina-pre-mierne-pokrocilych-uroven-b12/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava