pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Intenzívny denný program všeobecného anglického jazyka a Business English

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):475 EUR
Poznámka k cene:Školné, poplatok za vstupné testy
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu o každodenných témach a činnostiach. Rozvíjanie ústneho prejavu s dôrazom na rozvoj komunikatívnych funkcií jazyka. Používanie cudzieho jazyka bez prekladu do materinského jazyka. Písanie esejí zameraných na bezprostredné potreby študenta. Počúvanie prejavov a diskusií na témy celospoločenského významu a rozvíjanie schopnosti vyjadriť svoj názor a podporiť argumentáciu.

Osvojenie slovnej zásoby obchodnej angličtiny pre zvládnutie komunikácie v tematických okruhoch:
Firma a jej fungovanie;
Procesy vo firme a firemná kultúra;
Výroba a predaj;
Reklama a marketing;
Investície;
Obchodné stretnutia a obchodné rokovania;
Konferencie;
Počúvanie odborných diskusií, prednášok a mediálnych príspevkov;
Čítanie textov s obchodnou problematikou s porozumením.

Rozvíjanie konverzácie - Najpoužívanejšie frázy, dôležité spojenia a diskusné stratégie pre small talk ako aj pre komunikáciu so zahraničným partnerom.
Organizačné údaje o kurze:Zdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie vo všeobecnom jazyku zameranom na komunikáciu na spoločenských a kultúrnych podujatiach.
Oboznámiť sa zo základnou frazeológiou business angličtiny pre potreby práce v zahraničnej firme. Vstupná úroveň najmenej A2+.

Cieľová skupina:
Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú študovať na VŠ filologické odbory.
Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú študovať na VŠ v zahraničí.
Absolventi I. a II. stupňa VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.
Dátum realizácie:18.03.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania:
3. termín: 18.03. - 17.05.2019
Rozsah kurzu:120 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/intenzivny-denny-program-vseobecneho-anglickeho-jazyka-a-business-english/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava