pozadie
Posledná zmena: 20.10.2020

Kurz Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):120 EUR
Poznámka k cene:120€ (80 € pre študentov JOP CĎV UK). Poplatok za mimoriadny termín skúšky: +20 €. Konzultácia na. posúdenie úrovne jazykovej spôsobilosti: 15 €
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa realizuje na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2.
Skúška je určená všetkým cudzincom, ktorí si chcú alebo potrebujú overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku.
Organizačné údaje o kurze:Výstupnou formou testovania je certifikát platný v Európskej únii, ktorý slúži ako doklad o znalosti slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni.
Každý úspešný absolvent skúšky spolu s certifikátom obdrží podrobnú správu hodnotenia jednotlivých zručností.

Proces prihlasovania:
Prvým krokom je zaslanie PRIHLÁŠKY.
Po prijatí formulára prihlášky Vám zašleme pozvánku s kompletnými informáciami o konaní skúšky (čas, miesto, spôsob úhrady).
O výsledkoch skúšky budete informovaní do 30 dní po vykonaní skúšky.
Dátum realizácie:13.04.2021 Poznámka k termínu realizácie:Termín realizácie skúšok:
13.-14.04.2021
Rozsah kurzu:3 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/testovanie-jazykovych-kompetencii-podla-spolocneho-europskeho-referencneho-ramca-pre-jazyky/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Klaudia Báčkai
Telefón:tel.: +421 2 54 41 03 77
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava