pozadie
Posledná zmena: 25.06.2019

Kurz Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia)

Miesto realizácie kurzu:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):4800 EUR
Poznámka k cene:Vrátane základných študijných materiálov. Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Tento prípravný program, ktorý organizuje Jazyková a odborná príprava pre cudzincov, je súčasťou prípravných kurzov na univerzitné štúdium pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a farmáciu v anglickom jazyku na niektorej z fakúlt medicíny alebo farmácie na vysokých školách na Slovensku. Ponúkame kurzy koncipované špeciálne tak, aby pomohli študentom zdokonaliť sa v angličtine a uistiť sa, že majú odborné predpoklady na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na už spomenuté študijné odbory.
Organizačné údaje o kurze:Program sa začína trojtýždňovým intenzívnym kurzom angličtiny. Po jazykovom kurze program bude obsahovať 30-32 vyučovacích hodín za týždeň a to anglický jazyk a ďalšie predmety: biológiu, chémiu a fyziku. Je tu možnosť platených konzultácií alebo individuálnych hodín z požadovaných predmetov. Po úspešnom absolvovaní štúdia je študentovi udelené Osvedčenie o absolvovaní programu jazykovej a odbornej prípravy. Toto osvedčenie negarantuje prijatie na univerzitu: zvyšuje šance študenta na úspešné absolvovanie prijímacích skúšok, ako aj na ďalšie úspešné štúdium na univerzite. Rozhodnutie o prijatí na študijné programy na univerzite robí dekan fakulty.
Dátum realizácie:01.10.2019 Poznámka k termínu realizácie:ak.rok 2019/2020: 01.10.2019 - 30.06.2020

zimný semester: 01.10.2019 - 31.01.2020
letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020
Rozsah kurzu:1050 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/jazykova-a-odborna-priprava-na-vysokoskolske-studium-v-anglickom-jazyku-vseobecne-lekarstvo-zubne-lekarstvo-farmacia/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Dana Krajčiová
Telefón:tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava