pozadie
Posledná zmena: 07.05.2020

Kurz Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v SJ

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):3850 EUR
Poznámka k cene:Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný). Cena platí pri počte 15 prihlásených účastníkov v jednej skupine.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v odbornej a jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Obohatiť slovnú zásobu o odbornú terminológiu a pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.
Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Organizačné údaje o kurze:Skúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme v zimnom semestri - semestrálne skúšky a na konci letného semestra - záverečné skúšky.
Po úspešnom ukončení prípravy študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy.
(Tento certifikát nezaručuje prijatie na príslušnú vysokú školu, avšak podstatne zvyšuje predpoklady pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a následné štúdium. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan príslušnej fakulty.)
Dátum realizácie:02.09.2020 Poznámka k termínu realizácie:ak.rok 2020/2021: 02.09.2020 - 30.06.2021

Uzávierka prihlášok: do 30.06.
Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s vízovou povinnosťou: do 15.06..
Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.
Rozsah kurzu:1050 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/jazykova-a-odborna-priprava-na-vysokoskolske-studium-v-slovenskom-jazyku/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Študijné oddelenie ÚJOP
Telefón:+421 2 54 41 09 02
+421 2 54 41 03 68
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava